Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta PSIHOLOGIJA ADOLESCENCIJE
Kratica predmeta PSIP2-2N Šifra predmeta 223459
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 30
Vježbe 0
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marina Merkaš
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marina.merkas@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 606
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marija Šakić Velić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marija.sakic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 606
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matea Bodrožić Selak
Akademski stupanj/naziv Magistra psihologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail matea.selak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje sa zakonitostima ljudskog razvoja od puberteta do rane odrasle dobi. Razumijevanje promjena u tjelesnom, spoznajnom, emocionalnom i socijalnom razvoju i razvoju ličnosti adolescenata. Razumijevanje društvenog konteksta razvoja i mogućnosti primjene spoznaja iz psihologije adolescencije u praktičnom radu s mladima i njihovim roditeljima.

Sadržaj predmeta: Povijesna i suvremena poimanja adolescencije; Teorije razvoja u adolescenciji; Pubertet i psihološki učinci pubertetskih događaja; Spoznajni razvoj u adolescenciji; Razvoj samopoimanja, autonomije i identiteta u adolescenciji; Moralni razvoj, vrijednosti i religioznost u adolescenciji; Obiteljski odnosi u adolescenciji; Odnosi s vršnjacima u adolescenciji; Romantični odnosi u adolescenciji; Obrazovanje, rad i odabir zanimanja u adolescenciji; Slobodno vrijeme i korištenje medija u adolescenciji; Problemi u ponašanju i psihosocijalnoj prilagodbi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Usporediti i vrednovati povijesna i suvremena poimanja adolescencije te različite teorije razvoja u adolescenciji; Opisati promjene u tjelesnom, spoznajnom, emocionalnom, socijalnom i razvoju ličnosti u adolescenciji; Objasniti i predvidjeti učinke društvenog konteksta na razvoj i dobrobit adolescenata; Kritički prosuđivati položaj i probleme adolescenata u suvremenom društvu; Primijeniti spoznaje o razvoju u adolescenciji u planiranju znanstvenih i stručnih aktivnosti usmjerenih na osiguranje i unapređenje dobrobiti adolescenata
Literatura
Obvezna
 • Berk, L.E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Lacković-Grgin, K. (2006). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap
 • Steinberg, L. (2014). Adolescence (10th ed.). New York: McGraw-Hill.
Dopunska
 • Santrock, J. W. (2010). Adolescence. New York: McGraw-Hill.
 • Adams, G. R., Berzonsky, M. D. (2005). Blackwell Handbook of Adolescence. Malden, MA: Blackwell Publishing, Ltd.
 • Lerner, R. M., Steinberg, L. (2004). Handbook of Adolescent Psychology. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, Inc.
 • Jackson, S., Goossens, L. (2006). Handbook of Adolescent Development. New York: Psychology Press.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave) 
 • Izrađen i predan seminarski rad
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokviji, seminarski rad)
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti 
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

 • 1. kolokvij – 25% 
 • 2. kolokvij – 25% 
 • seminarski rad – 20% 

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova 
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova 
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova 
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova 
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Seminarski rad 0.7 20
Ukupno tijekom nastave 4 70
Završni ispit 1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 14. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Povijesna i suvremena poimanja adolescencije
2. Teorije razvoja u adolescenciji
3. Pubertet, psihološki učinci pubertetskih događaja i zdravstveno ponašanje u adolescenciji
4. Spoznajni razvoj u adolescenciji
5. Razvoj samopoimanja, identiteta i autonomije u adolescenciji
6. Moralni razvoj, vrijednosti i religioznost u adolescenciji
7. Kolokvij 1
8. Obiteljski odnosi u adolescenciji
9. Odnosi s vršnjacima u adolescenciji
10. Romantični odnosi u adolescenciji
11. Obrazovanje, rad i odabir zanimanja u adolescenciji
12. Slobodno vrijeme i korištenje medija u adolescenciji
13. Problemi u ponašanju i psihosocijalnoj prilagodbi
14. Kolokvij 2
15. Prijelaz u odraslu dob
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih radova
2. Adolescencija u prošlosti, sadašnjost i budućnosti
3. Zdravstveno ponašanje adolescenata
4. Razvoj mišljenja u adolescenciji
5. Procjena identitetskog statusa adolescenata
6. Procjena moralnog razvoja
7. Kolokvij 1
8. Odnosi roditelja i adolescenata
9. Sociometrijske tehnike
10. Privrženost u adolescenciji
11. Procjena profesionalnih interesa
12. Izlaganja seminarskih radova
13. Izlaganja seminarskih radova
14. Kolokvij 2
15. Povratne informacije
Vježbe
Tjedan Tema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Izlaganja seminarskih radova
13.
14.
15.