Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Psihijatrija i mentalno zdravlje
Kratica predmeta SESP5-6 Šifra predmeta 144204
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dalibor Karlović
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail dalibor.karlovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vjekoslav Peitl
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail vjekoslav.peitl@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Branka Aukst Margetić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail branka.aukst-margetic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je usvojiti znanje prepoznavanja psihopatologije i znanje svrstavanja psihičkih poremećaja u glavne dijagnostičke skupine (organski uvjetovane psihičke disfunkcije; psihički poremećaji izazvani psihoaktivnim tvarima; shizofrenija i slični poremećaji; poremećaji u raspoloženju; anksiozni poremećaji; poremećaji izazvani stresom; poremećaji spavanja i hranjenja; poremećaji osobnosti; pervazivni razvojni poremećaji; poremećaji vezani uz dječju i adolescentnu dob). Nadalje, cilj je da student usvoji znanje o specifičnosti pristupa bolesniku sa psihičkim poremećajima – definirati ulogu medicinske sestre u radu s bolesnicima koji imaju psihičke poremećaje ili psihičke pritužbe, definirati moguće prediktore psihičkih poremećaja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- prepoznati opću psihopatologiju (poremećaji svjesnosti; poremećaji komunikacije; poremećaji pažnje; poremećaji opažanja; poremećaji psihomotorike; poremećaji mišljenja; poremećaji raspoloženja i afekta; poremećaji volje; poremećaji mnestičkih i intelektualnih sposobnosti; poremećaji nagona; poremećaji sjećanja i pamćenja); - samostalno pristupiti duševnom bolesniku i definirati ulogu medicinske sestre u vođenje medicinske dokumentacije te identificirati osnovnu klasifikaciju duševnih bolesti; - prosuditi specifičnost pristupa bolesniku sa psihičkim poremećajima (pristup psihotičnom bolesniku; pristup maničnom bolesniku; pristup depresivnom bolesniku; pristup delirantnom bolesniku; pristup bolesniku s demencijom; pristup anksioznom bolesniku; pristup agresivnom bolesniku; pristup suicidalnom bolesniku); - imenovati osnovne psihofarmatike i prepoznati ozbiljne nuspojave lijekova; definirati moguće prediktore psihičkih poremećaja.
Literatura
Obvezna

1. Moro, LJ, Frančišković, T. i sur. Psihijatrija – udžbenik za više zdravstvene studije, Udžbenici Sveučilišta u Rijeci, 2004.
2. Jakovljević, M. Psihijatrija za studente Visoke zdravstvene škole, Samobor, A. G. Matoš, 2003.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.9 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 1.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u psihijatriju
2. Osnove psihopatologije
3. Duševni poremećaji organskog podrijetla, mentalni i bihevioralni poremećaji
4. Shizofrenija, shizotipni i drugi sumanuti poremećaji
5. Afektivni poremećaji i poremećaji raspoloženja
6. Poremećaj osobnosti
7. Neurotski poremećaj
8. Mentalna retardacija, poremećaji psihološkog razvoja, bihevioralni i emocionalni poremećaji dječje dobi i u adolescenciji
9. Urgentna stanja u psihijatriji
10. Suvremena organizacija psihijatrijske službe
11. Osnove različitih pristupa u psihijatriji, psihofarmakoterapija.
12. Društveno-pravni status duševnih bolesnika i njihova prava
13.
14.
15.