Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Proces zdravstvene njege
Kratica predmeta SP2-4 I Šifra predmeta 171674
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 11
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 50
Seminari 30
Vježbe 240
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Melita Uremović
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail melita.uremovic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tanja Lupieri
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail tanja.lupieri@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Miroslava Kičić
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail miroslava.kicic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vesna Mijoč
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail vesna.mijoc@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 642
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jasminka Korenika
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail jasminka.korenika@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta su upoznati studente s procesom sestrinske skrbi kao osnovnim modelom u zbrinjavanju pacijenta i njegovih potreba. Upoznati studente sa sestrinskim dijagnozama i sestrinsko- medicinskim problemima. Stečeno znanje treba omogućiti studentima razumijevanje načela rada i potreba pacijenta te pružiti osnove na kojima će se razvijati daljnje znanje i vještine u sestrinskoj praksi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen: - opisati, objasniti i primijeniti proces zdravstvene njege; - procijeniti stanje pacijenta; - utvrditi potrebe za zdravstvenom njegom – prepoznati sestrinske dijagnoze i sestrinsko- medicinske probleme; - formulirati sestrinsku dijagnozu i sestrinsko-medicinski problem; - izraditi plan zdravstvene njege; - provesti planiranu zdravstvenu njegu; - evaluirati provedenu zdravstvenu njegu; - dokumentirati sestrinsku skrb.
Literatura
Obvezna
  1. Fučkar, G. (1995.) Proces zdravstvene njege. Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu
  2. Fučkar, G. (1996) Uvod u sestrinske dijagnoze. Hrvatska udruga za sestrinsku dokumentaciju
  3. Herdman, T.H., Kamitsuru, S. Sestrinske dijagnoze. Definicije i klasifikacija 2018.-2020. Urednica hrvatskog izdanja Snježana Čukljek
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
  2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obveze
  3. Položen kolokvij na kraju predavanja
  4.  Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

  1. Kolokvij po završetku predavanja
  2. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
  3. Završni ispit (pismeni)
Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 8.7 0
Samostalni rad 0.3 0
Seminarski rad 0.2 10
Kolokvij-međuispit 0.4 20
Ukupno tijekom nastave 9.6 30
Završni ispit 1.4 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 11 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Proces sestrinske skrbi
2. Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom
3. Procjena prema osnovnim ljudskim potrebama
4. Planiranje zdravstvene njege
5. Provođenje zdravstvene njege i trajno praćenje stanja pacijenta
6. Evaluacija zdravstvene njege
7. Sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege
8. Vrste i sadržaj podataka te pomagala pri prikupljanju podataka
9. Definicije i razvoj sestrinskih dijagnoza
10. Klasifikacija sestrinskih dijagnoza
11. Sestrinsko-medicinski problem
12. Povoljne sestrinske dijagnoze
13. Visokorizične sestrinske dijagnoze
14. Aktualne sestrinske dijagnoze
15. Vođenje sestrinske dokumentacije u procesu zdravstvene njege