Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Povijest i teorije odnosa s javnošću
Kratica predmeta KD1 1-1 Šifra predmeta 186866
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Iko Skoko
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matilda Kolić Stanić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail matilda.stanic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Krešimir Dabo
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje
Kontakt e-mail kresimir.dabo@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je studentima pružiti uvid u osnovne elemente razvoja odnosa s javnošću. Studenti će dobiti pregled temeljnih povijesnih razvojnih pravaca koji su kroz znanstvene discipline uključeni u odnose s javnošću, poput  komunikologije, sociologije, psihologije a čije je poznavanje nužno za razumijevanje razvoja discipline odnosa s javnošću. Usvojit će osnovne elemente sastavnih dijelova odnosa s javnošću te ulogu i povijest masovnih medija u odnosima s javnošću. Studenti će steći znanje i ovladati teorijskim okvirom profesije odnosa s javnošću kako bi mogli uspješno pratiti napredna predavanja s ovog područja, ali i stekli osnovu za korištenjem određenih alata i tehnika u odnosima s javnošću.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati i opisati osnovne elemente razvoja odnosa s javnošću. Opisati i razlikovati povijesne razvojne pravce odnosa s javnošću. Prepoznati, opisati, analizirati i vrednovati ulogu i povijest masovnih medija u odnosima s javnošću. Prepoznati ulogu i značaj teorijskih aspekata odnosa s javnošću. Izdvojiti glavne značajke teorije odnosa s javnošću. Objasniti ulogu odnosa s javnošću u institucionalnoj komunikaciji. Interpretirati globalne trendove u odnosima s javnošću.
Literatura
Obvezna

Tomić, Z., Odnosi s javnošću. Teorija i praksa, Synopsis, Zagreb-Sarajevo, 2016.; Skoko, B., Priručnik za Odnose s javnošću, Zagreb, 2008.; Cutlip, S., Center, A., Broom, G., Odnosi s javnošću, Zagreb, Mate, 2003.Brown R.E., (2014.), The Public Relations of Everything: The Ancient, Modern and Postmodern Dramatic History of an Idea, 1. izdanje, Routledge; Cutlip, S.M., (1995.), Public Relations History: From the 17th to the 20th Century: The Antecedents, Routledge, New York and London; Grunig, J.E., Hunt, T., (1984.), Managing Public Relations, New York: Holt, Rinehart and Winston; Myers, C., (2020.), Public Relations History, 1. izdanje,  Routledge; St. John III, B., Opdycke Lamme, M., L’Etang, J., (ur.) (2014.), Pathways to Public Relations: Histories of Practice and Profession, 1. izdanje, Routledge.

Dopunska

Cutlip, Scott M.; Center, A. H.; Broom, G. M., Odnosi s javnošću,  Zagreb,  Mate, 2003.; Kunczik, M., Odnosi s javnošću – koncept i teorije, Zagreb, FPZ, 2006.; Theaker, A., Priručnik za odnose s javnošću, Zagreb, HUOJ, 2007.;   Wilcox, D., Ault, P., Agee, W., Cameron, G., Essentials of Public Relations, New York, 2000.; Tench, R., Yeomans, L. (ed.), Exploring Public Relations, Harlow, FT-Printice Hall, 2006.; Baines, P., Egan, J., Jefkins, F., Public Relations – Conteporarary Issuse and Techniques, Burlington, Elsevier, 2004.; Baskin, O., Arnoff, C., Lattimore, D., Public Relations – The Profession and the Practice, Boston, McGraw Hill, 1997.; Fawkes, J., Public Relations and Communications, in: A. Theaker, Routledge, The Publik Relations Handbook, London and New York, 2001.; Furlow, N. E., Public Opinion and Opinion Leaders, in: Encyclopedia of Public Relations, R. Heath (ed.), Thousand Oaks,Sage Pub., 2005.; Gregory, A., Planing and Managing Public Relations, London, IPR, 2000.;  Heath, R., Coombs, T., Today’s Public Relations. An Introduction, Thousand Oaks, Sage Pub., 2006.; Hazleton, V. Jr., Botan, C. H., Public Relations Theory, New Jersey, 1989.; Ries, A., Ries, L., The Fall of Advertising and the Rise of PR, Harper Busines, New York, 2003.; Winner, K., Effective PR Management, 2nd edition, Kogan Page, 1993.; Brigss, B., Socijalna povijest medija, Pelago, Zagreb 2011.; Cutlip, S.M., (1994.), The Unseen Power: Public Relations: A History, Hillsdale, New Jersey: Erlbaum Associates;Dozier, D.M., Grunig, L.A., Grunig, J.E., (1995.) Manager’s Guide to Excellece in Public Relations and Communication Management,  Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; Grunig, L.A., Grunig, J.E., Dozier, D.M., (2002.), Excellent Public Relations and Effective Organizations: A Study of Communication Management in Three Countries, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; Heath, R.L., ed., (2005.), Encyclopedia of Public Relations 1, Thousand Oaks-London, New Delhi: Sage Publications; Tkalac Verčič, A., (2016.), Odnosi s javnošću, Zagreb: Hrvatska udruga za odnose s javnošću; Van Ruler, B., Vercic, D.,  (ur.) (2004.), Public Relations and Communication Management in Europe A Nation-by-Nation Introduction to Public Relations Theory and Practice, Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje.
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) seminarsko izlaganje

2) 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni)

3) završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija Prema objavljenom rasporedu
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Razvoj odnosa s javnošću: predantika, antika i srednji vijek
2. Razvoj odnosa s javnošću: naseljavanje Amerike, reformacija, protureformacija, apsolutizam u Francuskoj
3. Razvoj odnosa s javnošću: Razdoblje revolucija: Američka revolucija, Francuska revolucija, Napoleon Bonaparte
4. Počeci profesije: 19. stoljeće nastanak press-agentura, prvi svjetski rat i Creelov odbor
5. Nova profesija: razdoblje između dva rata i drugi svjetski rat
6. Razvoj suvremenih odnosa s javnošću - poslijeratni razvoj do današnjih dana: hladni rat, razvoj svjetske ekonomije i demokracije nakon 1945., razvoj na akademskoj razini: autori i smjerovi.
7. 1. kolokvij
8. Teorija sustava, Teorija mreže, Teorija dionika, Teorija dvostupanjskog tijeka komunikacija
9. Situacijska teorija javnosti, Teorija korištenja i zadovoljenja, Teorija pristupa rješavanju sukoba, Teorija izvrsnosti, Teorija dnevnog reda
10. Teorija ovisnosti o medijima, Teorija okvira, Teorija širenja, Teorija društvenog učenja, Teorija slučajnosti
11. Interpersonalna komunikacijska teorija, Koorijentacijska teorija, Situacijska krizna teorija komunikacije, Teorija komunikacije rizika, Teorija obnove imidža
12. Teorija uvjeravanja, Teorija igre, Etičke teorije, Teorije međukulturalne komunikacije, Teorija feminizma, Teorija društvene razmjene
13. Modeli odnosa s javnošću
14. Međunarodni odnosi s javnošću, Globalni trendovi u odnosima s javnošću
15. 2. kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - Podjela seminarskih tema i upoznavanje sa sadržajem i ciljem seminarske nastave
2. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
3. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
4. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
5. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
6. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
7. 1. kolokvij
8. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
9. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
10. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
11. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
12. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
13. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
14. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja
15. 2. kolokvij