Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Povijest Crkve u srednjem vijeku
Kratica predmeta POVP3-2 Šifra predmeta 97962
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Ivan Majnarić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivan.majnaric@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 686
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matea Jurić
Akademski stupanj/naziv Magistra povijesti Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail matea.juric@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tomislav Matić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail tomislav.matic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predavanja donose pregled povijesti Crkve od Edikta o vjerskoj toleranciji (313.) i aktivnoga uključivanja kršćanstva u europsku povijest pa do kraja koncilijarizma i vrhunca renesansnih papa početkom 16. stoljeća. Nastavne teme kroz rečeno vrijeme prate ljude i institucije, događaje i ideje, duhovno stanje pojedinca i mentalitete. Na seminarima se obrađuju izabrane crkvene teme iz hrvatske povijesti koje u cjelini nadopunjuju nastavu medievistike.

Predmetom se želi upoznati studente s vjerskim gibanjima srednjega vijeka kroz katoličku i povijesno-kritičku prizmu. Naglasak je na razumijevanju najvažnijih srednjovjekovnih crkvenih događaja i temeljnih kršćanskih pojmova. Cilj je osposobiti studente za samostalno promišljanje o srednjovjekovnoj crkvenoj povijesti, povijesti Katoličke crkve te njezinu doprinosu zapadnoeuropskoj uljudbi i  hrvatskomu narodu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovne pojmove u vezi sa srednjovjekovnom Crkvom 2. Znati kronološki smjestiti događaje relevantne za srednjovjekovnu Crkvu 3. Prepoznati i povezati temeljne pojave i procese srednjovjekovnog kršćanstva 4. Kritički pristupiti tumačenjima srednjovjekovnog kršćanstva s obzirom na različite pristupe istraživanju tog fenomena 5. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad 6. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi 7. Koristiti suvremene informacijske tehnologije i vještine komuniciranja 8. Steći potrebne vještine za nastavak studija
Literatura
Obvezna

August Franzen, Pregled povijesti Crkve, Zagreb 2004., 53.-206., Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve, 3. svezak, 1. polusvezak (III/I), Zagreb 2001., str. 221-233, 257-291, 407-445, 612-662; Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve, 3. svezak, 1. polusvezak (III/I), Zagreb 2001., str. 4-9, 31-60, 194-213, 261-275, 288-355, 452-473; Hubert Jedin (ur.), Velika povijest Crkve, 3. svezak, 2. polusvezak (III/II), Zagreb 1993., str. 135-156, 551-583.

Dopunska

F. Šanjek, Crkva i kršćanstvo u Hrvata (srednji vijek), Zagreb 1993.2, 1.-568.; S. Kovačić, Kršćanstvo i Crkva u staromu i srednjemu vijeku, Split 2004., 21.-148

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze;
  2. Završni ispit (usmeni).
Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 30%
  • kolokviji – 40%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1.12 40
Seminarski rad 0.84 30
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Uspon kršćanstva u kasnoj antici i učvršćivanje crkvene hijerarhije
3. Odnos carstva i Crkve. Prvi koncili
4. Crkvena organizacija na početku srednjeg vijeka
5. Bizantsko papinstvo. Ikonoklazam i njegove posljedice
6. Karolinška reforma. Širenje kršćanstva na sjever i istok Europe
7. Crkvena organizacija u ranom srednjem vijeku
8. Reforme 11. stoljeća
9. Odnos papinstva i svjetovnih vladara u razvijenom srednjem vijeku
10. Intelektualni razvoj u 12. stoljeću. Pojava novih crkvenih redova
11. Misticizam, hereze i reakcija na njih
12. Velika zapadna shizma. Koncilijarizam
13. Odnos istočnog i zapadnog kršćanstva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku
14. Papinstvo i koncili u 15. stoljeću
15. Rekapitulacija
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih tema
2. Izvori i mišljenja o ustroju Crkve u kasnoj antici
3. Kasnoantička mišljenja o odnosu svjetovne i duhovne vlasti
4. Kasnoantičke i ranosrednjovjekovne biskupije na hrvatskom prostoru
5. Kultovi svetaca u ranom srednjem vijeku
6. Pokrštavanje Hrvata i Bugara. Misije Ćirila i Metoda
7. Ranosrednjovjekovni samostan
8. Kolokvij
9. Primjeri odnosa papinstva i svjetovnih vladara u razvijenom srednjem vijeku
10. Novi crkveni redovi - cisterciti, templari i mendikanti
11. Heterodoksni pokreti u razvijenom srednjem vijeku
12. Kasnosrednjovjekovne teorije o crkvenom ustroju
13. Izvori i mišljenja o odnosu istočnog i zapadnog kršćanstva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku
14. Papinstvo i koncili, biskupi i sinode u 15. stoljeću
15. Kolokvij