Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Političke institucije, akteri i procesi
Kratica predmeta KD1 1-2 Šifra predmeta 186867
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Stephen Nikola Bartulica
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail stjepo.bartulica@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 302
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jakov Žižić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail jakov.zizic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 632
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s političkim sustavom kao temeljnom političkom jedinicom u suvremenom svijetu te objasniti najvažnije sastavnice političkog sustava – političke institucije, aktere i procese.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Prepoznati i opisati političke sustave 2. Opisati i objasniti demokratske i nedemokratske političke sustave 3. Opisati i objasniti institucije demokratske države 4. Objasniti i razlikovati političke stranke, stranačke sustave i interesne skupine 5. Opisati i objasniti političku kulturu 6. Opisati i objasniti institucije i procese odlučivanja u Europskoj uniji 7. Analizirati političke fenomene
Literatura
Obvezna

Ravlić, S., Čepo, D. (2014). Uvod u političku znanost. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Studijski centar za javnu upravu i javne financije (odabrani dijelovi)

Merkel, W. (2011). Transformacija političkih sustava: uvod u teoriju i empirijsko istraživanje transformacije. Zagreb: Fakultet političkih znanosti (odabrani dijelovi)

Dopunska

Lijphart, A. (2014). Modeli demokracije: oblici i učinkovitost vlasti u trideset šest zemalja. Zagreb: Fakultet političkih znanosti

Milardović, A. (2014). Uvod u politologiju. Koprivnica: Sveučilište Sjever

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Seminarski rad i izlaganje

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarski rad i izlaganje;

1. kolokvij (pismeni)

2. kolokvij (pismeni)

 Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

   1) Seminarsko izlaganje – max. 20 bodova

   2) 1. kolokvij – max. 25 bodova

   3) 2. kolokvij – max. 25 bodova

b) Završni ispit – 30% ocjene

   4)  Usmeni ispit – max. 30 bodova

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 do 100 bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje - uvod u predmet, predstavljanje plana i programa rada, pojašnjenje studentskih obveza, obavezne i dopunske literature, pojašnjenje sustava bodovanja
2. Politički sustav – funkcije, sastavnice i tipovi
3. Demokracija i demokratski politički sustavi – obilježja, modeli demokracije, demokratska tranzicija
4. Nedemokratski politički sustavi – obilježja i tipovi
5. Zakonodavna vlast – uloga i funkcije
6. Izvršna vlast – uloga i funkcije
7. Ustavna vladavina i sudbena vlast – uloga i funkcije
8. Kolokvij
9. Državna uprava i lokalna samouprava – uloga i tipovi
10. Političke stranke – obilježja, funkcije i tipovi
11. Stranački sustavi –društveni rascjepi i tipovi stranačkih sustava
12. Interesne skupine – obilježja i tipovi
13. Politička kultura – obilježja, sastavnice i tipovi
14. Europska unija kao politički sustav – europska integracija, institucionalna struktura i procesi odlučivanja
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarsku nastavu
2. Prezentacija seminarske teme
3. Prezentacija seminarske teme
4. Prezentacija seminarske teme
5. Prezentacija seminarske teme
6. Prezentacija seminarske teme
7. Prezentacija seminarske teme
8. Kolokvij
9. Prezentacija seminarske teme
10. Prezentacija seminarske teme
11. Prezentacija seminarske teme
12. Prezentacija seminarske teme
13. Prezentacija seminarske teme
14. Prezentacija seminarske teme
15. Kolokvij