Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Politička komunikacija
Kratica predmeta KD1 3-2 Šifra predmeta 198630
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marijana Kompes
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marijana.kompes@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 620
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jakov Žižić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail jakov.zizic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s povijesnim razvojem i glavnim obilježjima političke komunikacije te objasniti ulogu i funkcije političke komunikacije u demokratskom društvu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Izdvojiti glavne značajke teorija iz područja političke komunikacije. 2. Definirati osnovne pojmove iz političke komunikacije. 3. Objasniti ulogu i funkcije političke komunikacije u demokratskim društvima. 4. Diskutirati o odnosu medija i politike u procesima oblikovanja javnog mnijenja. 5. Interpretirati obrazovnu ulogu medija u razvoju demokratskog društva.
Literatura
Obvezna

McNair, B. (2018). An Introduction to Political Communication. London – New York: Routledge

Dopunska

Tomić, Z. (2012). Osnove političkog komuniciranja. Zagreb – Sarajevo: Synopsis – Visoka škola za odnose  s javnošću i studij medija „Kairos“.

Tomić, Z. (2017). Politički odnosi s javnošću. Zagreb – Sarajevo: Synopsis (odabrana poglavlja)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Seminarski rad i izlaganje

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarski rad i izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);

Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

   1) Seminarsko izlaganje – max. 20 bodova

   2) 1. kolokvij – max. 25 bodova

   3) 2. kolokvij – max. 25 bodova

b) Završni ispit – 30% ocjene

   4)  Usmeni ispit – max. 30 bodova

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 do 100 bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Politička komunikacija – definicije, obilježja, funkcije, akteri
3. Politička komunikacija i liberalna demokracija
4. Učinci političke komunikacije
5. Mediji i politički procesi
6. Mediji kao politički akteri
7. Političko oglašavanje
8. Kolokvij
9. Političke stranke i odnosi s javnošću
10. Vladini odnosi s javnošću
11. Predsjednički odnosi s javnošću
12. Interesne skupine i odnosi s javnošću
13. Društveni pokreti i odnosi s javnošću
14. Međunarodna dimenzija političke komunikacije
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarsku nastavu
2. Prezentacija seminarske teme
3. Prezentacija seminarske teme
4. Prezentacija seminarske teme
5. Prezentacija seminarske teme
6. Prezentacija seminarske teme
7. Prezentacija seminarske teme
8. Kolokvij
9. Prezentacija seminarske teme
10. Prezentacija seminarske teme
11. Prezentacija seminarske teme
12. Prezentacija seminarske teme
13. Prezentacija seminarske teme
14. Prezentacija seminarske teme
15. Kolokvij