Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Područno (sektorsko) izvještavanje za tisak i web
Kratica predmeta KOMP6-4 Šifra predmeta 176384
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 60
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Suzana Peran
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail suzana.peran@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Uldrijan
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail ivan.uldrijan@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Studentima pružiti teorijski i praktičan uvid u područno (sektorsko) izvještavanje i specijalizaciju novinara za medijsko praćenje različitih društvenih područja. Kroz praktične vježbe omogućiti studentima upoznavanje s potrebnim temeljnim znanjima i vještinama za samostalno pisanje o različitim područjima društva za tiskane i internetske medije.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati osnovna društvena područja koja prate suvremeni mediji. 2. Izdvojiti glavne značajke područnoga (sektorskog) izvještavanja. 3. Prepoznati važnost specijalizacije u novinarstvu. 4. Demonstrirati stečena znanja kroz samostalno pisanje za tiskovine i za web.
Literatura
Obvezna

Malović, S. (2005). Osnove novinarstva. Zagreb: Golden marketing–Tehnička knjiga. (odabrani dijelovi)
Malović, S., Ricchiardi, S. (1996). Uvod u novinarstvo. Zagreb: Izvori. (odabrani dijelovi)

Dopunska

Bobić, D. (1987). Što s događajem: o umijeću novinskog obavještavanja. Zagreb: Informator.
Malović, S. (2003). Novine. Zagreb: Sveučilišna knjižara.
Sheridan Burns, L. (2009). Razumjeti novinarstvo. Zagreb: Naklada medijska istraživanja.

Bradshaw, P. (2017). The Online Journalism Handbook: Skills to survive and thrive in the digital age, 2nd Edition, London: Routledge (odabrana poglavlja).  

The Missouri Group (2014). News Reporting and Writing. Boston; New York: Bedford / St. Martin’s.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1.    Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2.    Uredno izvršene vježbe – pisanje članaka o zadanim temama, uz obvezno pridržavanje rokova predaje.

Način polaganja ispita

Konačna ocjena iz predmeta utvrđuje se isključivo vrednovanjem nastavnih aktivnosti, bez polaganja završnog ispita.

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:
dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:
a)    Nastavne aktivnosti – 100% ocjene
1)    Vježbe (pisani izvještaji) – 80%
2)    Kritički prikaz i sudjelovanje (aktivnost na konferencijama i aktivnost u istraživanju) – 20%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Rad na vježbama 2.24 80
Kritički prikaz 0.56 20
Ukupno bodova tijekom nastave 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvod. Predstavljanje kolegija. Ponavljanje osnovnih načela pisanja u pisanju izvješća.
2. Inicijalna vježba pisanja.
3. Vježba izvještavanja o unutarnjoj politici.
4. Vježba izvještavanja o vanjskoj politici.
5. Vježba izvještavanja za gradsku i regionalnu rubriku.
6. Vježba izvještavanja o ekonomiji i gospodarstvu.
7. Vježba izvještavanja o kulturi.
8. Vježba izvještavanja o vjerskoj tematici.
9. Vježba izvještavanja o znanosti.
10. Vježba izvještavanja o obrazovanju.
11. Vježba izvještavanja o medicini.
12. Vježba izvještavanja s područja sportskog novinarstva.
13. Vježba izvještavanja u Crnoj kronici (sudstvo, kriminalitet, nesreće…).
14. Vježba pisanja intervjua (dva intervjua iz područja obrađenih u vježbama).
15. Kritički prikaz prethodnih izvješća.