Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Pisanje stručnih i znanstvenih članaka
Kratica predmeta SESD3-3R Šifra predmeta 199199
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Livia Puljak
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail livia.puljak@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mate Car
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mate.car@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski/Engleski
Opis
predmeta

Studenti će nakon odslušanih predavanja i odrađenih vježbi, te nakon položenog ispita biti sposobni samostalno definirati i analizirati istraživački problem, formalno ga uobličiti u pismeni rad i predati uredništvima stručnih i znanstvenih časopisa.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Istraživački pristup, pregled istraživačkog procesa, izvori stručne literature, pretraživanje literature (literaturne baze podataka, internet i dr. pristupi), izvori i vrste podataka, specifičnosti podataka vezanih uz sestrinsku praksu, vrste mjernih ljestvica i karakteristike mjernog postupka, postupci prikupljanja podataka: sistematsko promatranje, mjerenje, liste označavanja i ljestvice procjene, intervju, ankete i upitnici, testovi, izvještaji o rezultatima istraživanja: pisanje i objavljivanje rezultata istraživanja u tiskanom, elektroničkom ili internetskom obliku (studentski radovi, članci i dr.), usmeno (prezentacija) i vizualno (poster).
Literatura
Obvezna
  1. Marušić, M. i sur.: uvod u znanstveni rad u medicini, Medicinska naklada, Zagreb, 2013.
  2. Zelenika, Ratko: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Pisana djela na stručnim i sveučilišnim studijima, knjiga peta, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2011.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
  2. Uredno izvršene seminarske obaveze
  3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz: 
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.9 0
Seminarski rad 1.2 30
Ukupno tijekom nastave 2.1 30
Završni ispit 2.9 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Istraživački pristup, pregled istraživačkog procesa
2. Izvori stručne literature, pretraživanje literature
3. Izvori i vrste podataka, specifičnosti podataka vezanih uz sestrinsku praksu
4. Vrste mjernih ljestvica i karakteristike mjernog postupka
5. Postupci prikupljanja podataka
6. Izvještaji o rezultatima istraživanja
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.