Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Pedijatrija
Kratica predmeta SESP4-3 Šifra predmeta 144164
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mirjana Turkalj
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail mirjana.turkalj@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vanja Slijepčević Saftić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail vanja.saftic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski/Engleski
Opis
predmeta

Upoznati studente s temeljnim znanjem iz područja opće pedijatrije.
Upoznati studente s primjenom načela pedijatrije u zdravstvenoj njezi.
Prikazati studentima ulogu medicinske sestre u liječenju pedijatrijskih bolesnika.
Upoznati studente s osobitostima imunološkog sustava djece.
Upoznati studente s najznačajnijim bolestima i poremećajima u djece.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - objasniti temeljna načela iz područja pedijatrije; - primijeniti načela pedijatrije u zdravstvenoj njezi bolesnika; - prepoznati ulogu i važnost medicinske sestre u liječenju bolesnika u području pedijatrije; - prepoznati i objasniti osobitosti imunološkog sustava djece te bolesti i poremećaja u djece.
Literatura
Obvezna

1. Mardešić D.: Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb 2003.
2. Juretić M., Balarin L.: Pedijatrija za više medicinske sestre, Klinička bolnica Split, Split 1995.
3. Kliegman R. M.: Nelson Textbook of pediatrics, 18th ed. Philadelphia (PA): W. B. Saunders company, 2007.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.9 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 1.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Zaštita majke i djeteta i vitalno statistički podaci važni za Hrvatsku
2. Nesreće u djece, kraniocerebralne ozljede i otrovanja djece
3. Prehrana i poremećaji prehrane te bolesti metabolizma (hipovitaminoze
4. Prehrana (vitamin, oligoelementi) i poremećaji prehrane (pretilost, bulimija, anoreksija) te bolesti metabolizma (hipovitaminoze
5. Infekcije dišnog sustava u djece
6. Alergijske bolesti u djece
7. Neurološke i neuromuskularne bolesti u djece
8. Najčešće monogenetski i poligenetski nasljedne bolesti, kromosomske anomalije
9. Bolesti koštanog sustava u djece
10. Osobitosti imunološkog sustava djece i imunodeficijencije, cijepljenje
11. Vrućica - značaj i postupci, najčešće zarazne bolesti u djece
12. Prevencija preventibilnih bolesti
13.
14.
15.