Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Pedagoško umijeće u biomedicini
Kratica predmeta SESD3-5R Šifra predmeta 223904
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 10
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mate Car
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mate.car@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Snježana Mališa
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail snjezana.malisa@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Osposobiti studenta za planiranje, izvođenje i vrednovanje nastavnih jedinica u medicinskoj nastavi s naglaskom na problemski usmjerenu nastavu „problem based learning“, na pacijenta usmjerenu nastavu „patient  centered learning“,  te trajno usavršavanje temeljeno na kliničkim iskustvima i najboljim znanstvenim dokazima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će: - upoznati suvremena nastojanja u unapređenju biomedicinske nastave, - razlikovati i primjenjivati teorije poučavanja u nastavi, - objasniti različite teorije motivacije za učenje te primijeniti adekvatne strategije u nastavi, - upoznati oblike nastave i osposobiti se za pripremu osnovnih oblika nastave, - upoznati dinamiku odnosa student-nastavnik u nastavnom procesu, - spoznati potrebu i mogućnosti daljnjeg usavršavanja, - upoznati alate za ocjenjivanje, - osposobiti se za ocjenjivanje u tijeku kliničke nastave, - upoznati se sa etikom u nastavnom procesu.
Literatura
Obvezna
 • Jakšić, Ž. i sur. Umijeće medicinske nastave. Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
 • Matijević, M., Bilić, V. i Opić, S. Pedagogija za učitelje i nastavnike. Školska knjiga, Zagreb, 2016. (odabrani dijelovi)
 • Vujčić, V. Opća pedagogija. Novi pristupi znanosti o odgoju. HPKZ, Zagreb, 2013. (odabrani dijelovi)
 • Zhang, W. Problem Based Learning in Nursing Education. Advances in Nursing,  1–5, 2014.
Dopunska
 • Chabot, D., Chabot, M. Emocionalna pedagogija – Osjećati kako bi se učilo – Kako uključiti emocionalnu inteligenciju u vaše poučavanje. EDUCA, Zagreb, 2009.
 • Shin, I.-S., & Kim, J.-H. The effect of problem-based learning in nursing education: a meta-analysis. Advances in Health Sciences Education, 18(5), 1103–1120, 2013.
 • Oude Rengerink K, Thangaratinam S, Barnfield G, et al. How can we teach EBM in clinical practice? An analysis of barriers to implementation of on-the-job EBM teaching and learning. Medical Teacher 33(3): e125–e130, 2011.
 • Sorić, I. (2014). Samoregulacija učenja. Možemo li naučiti učiti. Slap, Jastrebarsko, 2014.
 • Malick SM, Hadley J, Davis J, Khan KS. Is evidence-based medicine teaching and learning directed at improving practice? Journal of the Royal Society of Medicine 103(6): 231–8, 2010.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u radu izvršavanjem postavljenih zadataka na nastavi i izvan nje kroz sudjelovanje u raspravama i u obliku pismenih sažetaka seminarskih tema i pisanja seminarskoga rada

Način polaganja ispita

Ocjena iz predmeta se sastoji od:

– nastavnih aktivnosti (kontinuirana provjera znanja, seminar, vježbe) i završnog ispita sukladno Pravilniku o studijima i studiranju.

Način ocjenjivanja

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

 1. Nastavne aktivnosti: seminarski radovi (70%)
 2. Završni ispit (pismeni) (30%)

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Seminarsko izlaganje 0.7 20
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Kolokvij-međuispit 0.9 25
Ukupno tijekom nastave 4 70
Završni ispit 1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Razvoj nastave u biomedicini
2. Dostojanstvo, odgovornost i etika nastavnog zvanja
3. Psihologija poučavanja i ččinkovito učenje
4. Formalno i neformalno učenje
5. Motivacija studenata i izgradnja stavova
6. Problemski usmjerena nastava (engl. patienet centered care)
7. Briga usredotočena na bolesnika (engl. patient-centered care) u procesu učenja
8. Student i nastavnik u nastavnom procesu
9. Planiranje nastave: nastavna jedinica
10. Oblici nastave
11. Klinička i praktična nastava
12. Učenje na iskustvu
13. Transformacijsko učenje
14. Praćenje i ocjenjivanje studenata
15. Vrednovanje nastavnog procesa