Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Patologija
Kratica predmeta SP3-8 I Šifra predmeta 171669
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 10
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Fabijan Knežević
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail fabijan.knezevic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Sandra Moslavac
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanost Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail sandra.moslavac@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studente s temeljnim načelima opće patologije.
Upoznati studente s temeljnim načelima patologije organa i organskih sustava.
Prikazati studentima uzroke nastavnika pojedinih bolesti.
Prikazati studentima morfološke promjene i njihove posljedice.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - objasniti temeljna načela opće patologije i primijeniti ih u praksi; - objasniti temeljna načela patologije organa i organskih sustava i primijeniti ih u praksi; - prepoznati morfološke promjene na stanicama, tkivima i organima; - identificirati uzroke i mehanizme nastanka bolesti; - prepoznati i objasniti funkcionalne posljedice morfoloških promjena.
Literatura
Obvezna

I. Damjanov, S. Jukić, M. Nola: Patologija,  Medicinska naklada, Zagreb,  2011.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
2. Uredno pohađanje vježbi

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarsko izlaganje i seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni i usmeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene:
Nedovoljan (1) 0-29% bodova
dovoljan (2) 30-49% bodova
dobar (3) 50-69% bodova
vrlo dobar (4) 70-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 0.4 30
Ukupno tijekom nastave 1.4 30
Završni ispit 0.6 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija patologije i razina dijagnostike u patologiji, stanična prilagodba, reverzibilna I ireverzibilna oštećenja stanica
2. Vrste upala prema trajanju i prema vrsti upalnog eksudata, granulomske upale, cijeljenje rana
3. Poremećaji tjelesnih tekućina, (edem, tromboza, embolija, infarkt, šok), vrste i morfologija šoka
4. Novotvorine, definicija, podjela i terminologija
5. Poremećaji imunosnog sustava, najčešće razvojne genetske bolesti
6. Najčešće bolesti srca i krvnih žila
7. Bolesti krvotvornih organa i limfnih čvorova
8. Bolesti probavnog sustava
9. Bolesti mokraćnog sustava i bubrega
10. Bolesti muškog i ženskog spolnog sustava
11. Bolesti endokrinog sustava
12. Bolesti dojke, tumori kože
13. Tumori mekih česti, kostiju i zglobova
14. Tumori perifernog i centralnog živčanog sustava
15.