Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Palijativna skrb u neonatologiji i pedijatriji
Kratica predmeta SESD3-4R Šifra predmeta 199200
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Vanja Slijepčević Saftić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail vanja.saftic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Renata Bermanec
Akademski stupanj/naziv Magistra znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail renata.mardetko@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Student će tijekom edukacije usvojiti temeljna i napredna znanja o palijativnoj skrbi uz osobitost definicije palijativne skrbi u neonatologiji i pedijatriji s holističkim pristupom bolesnom djetetu i obitelji.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Zdravstveni djelatnik će biti educiran postupcima u okviru palijativne skrbi novorođenčeta i djeteta. Dobit će spoznaje i vještine o načinu pristupa oboljelom pacijentu i obitelji. Razlikovat će kronično oboljelo i terminalno bolesno dijete uz značenje holističkog pristupa. Znat će prepoznati ograničenje stresogenih mehanizama koji mogu značajno uvjetovati tijek bolesti te rano prepoznati potrebe liječenja boli u neonatologiji i pedijatriji u cilju smanjenja patnje pacijenta. Bit će uključen u inkluziju roditelja u postupak liječenja.
Literatura
Obvezna

 

 • IMPaCCT: standardi za pedijatrijsku palijativnu skrb u Europi.
 • Muckaden M, Dighe M, Balaji P, et al. Paediatric palliative care: theory to practice. Indian J Palliat Care. 2011;17(Suppl):S52-S60. Michelson KN, Steinhorn DM. Pediatric End-of-Life Issues and Palliative Care. Clin Pediatr Emerg Med. 2007;8(3):212-219.
 • Linebarger J, Moreno MA. Pediatric Palliative Care. JAMA Pediatr. 2019;173(11):1115.
 • Sisk BA, Feudtner C, Bluebond-Langner M, Sourkes B, Hinds PS, Wolfe J. Response to Suffering of the Seriously Ill Child: A History of Palliative Care for Children. Pediatrics. 2020;145(1):e20191741. Weaver MS, Rosenberg AR, Tager J, Wichman CS, Wiener L. A Summary of Pediatric Palliative Care Team Structure and Services as Reported by Centers Caring for Children with Cancer. J Palliat Med. 2018;21(4):452-462.
 • Weaver MS, Mooney-Doyle K, Kelly KP, et al. The Benefits and Burdens of Pediatric Palliative Care and End-of-Life Research: A Systematic Review. J Palliat Med. 2019;22(8):915-926.
Dopunska
 1. URL:https://www.unicef.hr/upload/dfile/162/81439/FILENAME /                        Konvencija%20%20pravima%20djeteta.pdf1
 2. Etički problemi u neonatologiji M Gazdik, V Rožmanić, V Ahel, I Vlašić Cicvarić*, Paediatria  Croatica 2004; 48 (Supl 1): 117-120
 3. Bioetička razmatranja o palijativnoj skrbi u novorođenačkoj dobi
 4. A. Frković, T. Wickerhauser Majer ,Paediatria Croatica. Vol. 50, No 1, sječanj – ožujak 2006
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
 2. Uredno izvršene seminarske obaveze i položen kolokvij
 3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika. 
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.9 0
Kolokvij-međuispit 0.8 20
Seminarski rad 0.4 10
Ukupno tijekom nastave 2.1 30
Završni ispit 2.9 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Osobitosti palijativne skrbi u neonatologiji i pedijatriji
2. Bolesti i stanja povezana sa ishodima koji uključuju potrebu za palijativnom skrbi
3. Klinički aspekti komplikacija malignih bolesti u djece
4. Prelazak iz stanja kronično bolesnog djeteta do potrebe za palijativnom skrbi
5. Kvaliteta života u pacijenata oboljelih od teških bolesti
6. Prepoznavanje specifičnih potreba pacijenata oboljelih od teških bolesti
7. Kako se suočiti s teškom dijagnozom djeteta
8. Značenje obitelji u postupku palijativne skrbi
9. Načini pristupa u cilju smanjenja tjelesnog, psihološkog i socijalnog stresa
10. Suradne struke u timu palijacije
11. Značenje duhovnosti u obitelji teško oboljele djece
12. Sustavi potpore u ozračju palijativne skrbi
13. Značenje multidisciplinarnog pristupa oboljelom pacijentu
14. Etički aspekti u palijativnoj skrbi
15. Etika i prava djece u palijativnoj skrbi