Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Palijativna skrb s praktikumom
Kratica predmeta SESD1-6R Šifra predmeta 223911
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 10
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 40
Vježbe 160
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Lidija Fumić Dunkić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail lidija.dunkic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Šklebar
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail ivan.sklebar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Renata Bermanec
Akademski stupanj/naziv Magistra znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail renata.bermanec@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznati studenta sa specifičnim simptomima kod palijativnog bolesnika te načinima zbrinjavanja po principima palijativne skrbi poštujući bolesnikove želje i potrebe kao i potrebe cijele obitelji. Istaknuti važnost multidisciplinarnog pristupa bolesniku poštujući sve članove tima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će: - primijeniti načela palijativne skrbi koja afirmiraju život i nude pacijentima sustav potpore koji im pomaže da žive što aktivnije do smrti, stavljajući pritom naglasak na kvalitetu života i pomoć obiteljima tijekom bolesti, - prepoznati ključne sastavnice palijativne skrbi u okružju u kojem se bolesnici i njihove obitelji nalaze, - steći znanja i vještine koje će primijeniti u praksi, a omogućiti će bolesniku da se tijekom bolesti osjeća što ugodnije s što boljom kontrolom boli i drugih simptoma uz pruženu pomoć i podršku obitelji, - prepoznati bolesnikove psihološke, socijalne i duhovne potrebe, - steći znanja i vještine koja im omogućuju da odgovore na potrebe članova obitelji u odnosu na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve skrbi o bolesniku, te u odnosu na njihove osobne poteškoće i potrebe u procesu skrbi i žalovanja, - osvjestiti kliničke i etičke dvojbe u palijativnoj skrbi, - razumijeti koordinaciju sveobuhvatne skrbi poštujući interdisciplinarni timski rad na svim razinama gdje se pruža palijativna skrb, - prepoznati važnost razvijanja interpersonalnih i komunikacijskih vještina koje su specifične u palijativnoj skrbi.
Literatura
Obvezna
  • Fallon M, Hanks G – Abeceda palijativne skrbi, 2. izdanje
  • Lončarek K, Hrvatski zavod za hitnu medicinu – Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb
  • Marđetko R. i sur. Kompetencije medicinske sestre u specijalističkoj palijativnos skrbi. Hrvatska komora medicinskih sestara. Zagreb, 2018.
  • Brkljačić M , Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T. Palijativna medicina , Zagreb: 2013. Sveučilište u Rijeci. Markulin d.o.o.Zaklada (odabrana poglavlja)
Dopunska
  • Buckman R. Ne znam što reći – kako pomoći i podržati umiruće, 1. izdanje prema 7. kanadskom izdanju
  • Radbruch L, Payne S: Bijela knjiga o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi. EJPC. 2009; 16(6).
  • Recentni radovi iz znanstvenih i stručnih časopisa
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u radu izvršavanjem postavljenih zadataka na nastavi i izvan nje kroz sudjelovanje u raspravama i u obliku pismenih sažetaka seminarskih tema i pisanja seminarskoga rada

Način polaganja ispita

Ocjena iz predmeta se sastoji od:

– nastavnih aktivnosti (kontinuirana provjera znanja, seminar, vježbe) i završnog ispita sukladno Pravilniku o studijima i studiranju.

Način ocjenjivanja

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

  1. Nastavne aktivnosti: seminarski radovi (70%)
  2. Završni ispit (pismeni) (30%)

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 5.9 0
Seminarski rad 2.9 70
Ukupno tijekom nastave 8.8 70
Završni ispit 1.2 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 10 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Prepoznavanje palijativnog bolesnika i procjena potreba bolesnika i obitelji
2. Alati za prepoznavanje osoba koje bi mogle trebati palijativnu skrb
3. Dokumentacija u palijativnoj skrbi: prepoznavanje i evidentiranje potreba, praćenje i evaluacija skrbi
4. Liječenje boli kod palijativnih bolesnika - farmakološki i ne farmakološki postupci
5. Zbrinjavanje simptoma gastrointestinalnog i respiratornog sustava kod palijativnih bolesnika
6. Neurološki i psihijatrijski simptomi (psihomotorni nemir, poremećaji svijesti, delirij...) kod palijativnih bolesnika
7. Sindrom anoreksije i kaheksije s osnovama dijetetike u palijativnoj skrbi/Ostali neugodni simptomi bolesnika u palijativnoj skrbi
8. Hitna stanja u palijativnoj skrbi
9. Pristup palijativnom bolesniku i njegovoj obitelji u posljednjim danima i satima života“
10. Etičke dileme u palijativnoj skrbi
11. Zajednički rad u palijativnoj skrbi: različitosti i sličnosti u ulogama pojedinih profesionalaca i volontera
12. Alati za prepoznavanje psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća i problema
13. Specifičnost interpersonalnih i komunikacijskih vještina u palijativnoj skrbi
14. Plan skrbi: kratkoročna, srednjoročna, dugoročna skrb za bolesnika i obitelj
15. Praktična pomoć u skrbi za bolesnika (Posudionica pomagala; Ostvarivanje prava iz domene zdravstvene i socijalne skrbi; Oblici pomoći i podrške profesionalcima i volonterima u palijativnoj skrbi)