Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Osnove zdravstvene njege
Kratica predmeta SESP1-7 Šifra predmeta 144107
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 10
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 40
Seminari 25
Vježbe 225
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Melita Uremović
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail melita.uremovic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Vesna Mijoč
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail vesna.mijoc@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 642
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Tanja Lupieri
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail tanja.lupieri@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Martina Mikšaj
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail martina.miksaj@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marin Čargo
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Asistent
Kontakt e-mail marin.cargo@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Melita Mesar
Akademski stupanj/naziv Dipl. med. techn. Zvanje
Kontakt e-mail melita.mesar@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta su prenijeti studentima osnove sestrinstva i zdravstvene njege, osnovne vještine sestrinske prakse. Stečeno znanje treba omogućiti studentima razumijevanje sestrinstva, poslova i dužnosti medicinskih sestra te pružiti osnove na kojima će se razvijati daljnje znanje i vještine u sestrinskoj praksi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen: - objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne teorije zdravstvene njege; - opisati povijesni razvoj sestrinstva te navesti najznačajnije osobe iz sestrinske povijesti; - opisati sestrinsku skrb vezano uza zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba; - opisati prijem, premještaj i otpust pacijenta; - provesti prikladan dezinfekcijski i sterilizacijski postupak; - izmjeriti vitalne znakove, uočiti odstupanja od normalnih vrijednosti te poduzeti primjerene intervencije; - procijeniti tjelesne izlučevine, prepoznati odstupanja i teškoće te primijeniti primjerene intervencije; - sigurno primijeniti enteralnu i parenteralnu terapiju; - planirati i provesti skrb za bolesnika s kognitivno-perceptivnim teškoćama, starog bolesnika, umirućeg bolesnika; - dokumentirati sestrinsku skrb.
Literatura
Obvezna
  1. Mijoč V., Čargo M.: Temeljni postupci i vještine u zdravstvenoj njezi 
  2. Perry P., Potter P., Ostendor W.: Clinical Nursing Skills and Techniques, 9th Edition 2017.
Dopunska
  1. McKenna H.P., Pajnkihar M., Murphy F.A.: Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, 2020. (odabrana poglavlja)
  2. Šokota A., Kalauz S.: Lijekovi. oblici i primjena, Naklada Slap
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
  2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze (prisutnost 100%)
  3. Položen kolokvij nakon odslušanih predavanja
  4. Položen kolokvij nakon završetka vježbi u praktikumu

 

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarsko izlaganje i seminarski rad

2. Kolokvij po završetku predavanja

3. Kolokvij po završetku nastave u praktikumu

4. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 8.0 0
Seminarski rad 0.2 10
Kolokvij-međuispit 0.2 10
Kolokvij-međuispit 0.2 10
Ukupno tijekom nastave 8.6 30
Završni ispit 1.4 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 10 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Osobine i načela zdravstvene njege. Teorije zdravstvene njege. Povijest sestrinstva u Hrvatskoj i svijetu
2. Prijam, otpust, premještaj pacijenta
3. Bolesnički krevet - premještanje bolesnika i položaj bolesnika u krevetu. Održavanje osobne higijene. Komplikacije dugotrajnog ležanja
4. Sprječavanje nastanka infekcija
5. Osnovne ljudske potrebe
6. Vitalni znakovi
7. Tjelesne izlučevine
8. Rutinske pretrage
9. POC pretrage
10. Uzimanje uzoraka za analizu.
11. Primjena lijekova
12. Venska linija
13. Aspiracija respiratornog trakta
14. Osnovni monitoring
15. EKG
Seminari
Tjedan Tema
1. Značaj sestrinske djelatnosti u sprječavanju nastanka infekcije
2. Uzroci i prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja
3. Klinička prehrana - enteralni oblici
4. NGS - uvođenje i postupak sa sondom
5. Komplikacije povezane s postavljenim urinarnim kateterom
6. Klizma
7. Vitalni znakovi (fiziološki, značaj u praksi)
8. Primjena lijekova (enteralna i lokalna primjena lijekova)
9. Primjena lijekova (parenteralna primjena lijekova)
10. Periferni venski put
11. Kisikoterapija
12. POCT
13. Monitoring i EKG
14. Aspiracije
15. Evidencija temeljnih sestrinskih postupaka u sestrinskoj dokumentaciji