Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja
Kratica predmeta SESP1-3 Šifra predmeta 144103
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 20
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Hrvoje Štefančić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail hrvoje.stefancic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 648
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Morana Brkljačić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail morana.brkljacic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Student će biti informiran o osnovnim načelima mehanike i statike na osnovi primjera koje nalazimo u ljudskom tijelu, kao i o osnovama radiološke tehnike i zaštite od zračenja.

Student će biti osposobljen za razumijevanje osnovnih fizikalnih načela u ljudskom organizmu s ciljem razumijevanja daljnjih kompleksnijih sadržaja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- primijeniti osnovna načela mehanike, hidrodinamike i hidrostatike na ljudsko tijelo; - identificirati osnovnu radiološku opremu i objasniti njihovu primjenu; - interpretirati zakon o zaštiti od zračenja i razumjeti njegov značaj.
Literatura
Obvezna
  1. Nastavni tekstovi na stranici Katedre za biofiziku: www.physics.mefos.hr
  2. Jasminka Brnjas – Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2001. ISBN: 9531761566. Jasminka Brnjas – Kraljević: Autorizirana predavanja (skripta).
  3. M. Cooper & R. E. Hausman: Stanica: molekularni pristup, Medicinska naklada, Zagreb, 2004., str. 42. – 100.
  4. Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb 2000.
  5. www.iaea.org 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave).

Način polaganja ispita

Završni ispit (pismeni) – 100% ocjene

Način ocjenjivanja

Brojčanja ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

nedovoljan (1) – 0-49,9% bodova
dovoljan (2) – 50-64,9 % bodova
dobar (3) – 65-79,9 % bodova
vrlo dobar (4) – 80-89,9 % bodova
izvrstan (5) – 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.5 0
Ukupno tijekom nastave 0.5 0
Završni ispit 1.5 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Struktura materije
2. Mehanika
3. Hidrostatika i hidrodinamika
4. Termodinamika
5. Elektricitet i magnetizam
6. Elektrodijagnostika i magnetodijagnostika
7. Optika
8. Akustika
9. Organizacija zaštite od zračenja u RH
10. Radiološki uređaji i tehnike
11.
12.
13.
14.
15.