Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi
Kratica predmeta SP3-10 I Šifra predmeta 171661
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Vježbe 70
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dinko Puntarić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail dinko.puntaric@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 602
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Damir Važanić
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail damir.vazanic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Gordana Jurić
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn Zvanje Predavač
Kontakt e-mail gordana.juric@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marin Čargo
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje Asistent
Kontakt e-mail marin.cargo@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Željka Benceković
Akademski stupanj/naziv Dipl. med. techn. Zvanje
Kontakt e-mail zeljka.bencekovic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je upoznati studenta s osnovama organizacije, upravljanja i administracije u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi omogućiti studentima razumijevanje procesa u području organizacije, upravljanja i administracije, a usvojene vještine podizanje i unapređivanje izvrsnosti sestrinske prakse.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
- opisati i objasniti teorije upravljanja, procese upravljanja, pojmove organizacijske kulture; organizacijsku strukturu, organizacijska načela i koncepte, ustroj radne organizacije prema konceptima rukovođenja te specifičnosti strateškog i operativnog upravljanja; - demonstrirati vještine organizacije i upravljanja u sestrinskoj praksi: načine upravljanja na različitim upravljačkim razinama; - objasniti i primijeniti stilove i modele upravljanja ljudskim potencijalima; - objasniti i primijeniti različite modele organizacije rada u procesu zdravstvene njege; - objasniti i demonstrirati način delegiranja zadataka te supervizijski proces u sestrinskoj praksi; - objasniti način funkcioniranja sustava tehničke i strukturalne potpore te njihovu primjenu u sestrinskoj praksi; - objasniti i demonstrirati kategorizaciju bolesnika u sestrinskoj praksi: organizaciju rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom; - objasniti načela timskoga rada: gradnju tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi; - demonstrirati način upravljanja vremenom: primijeniti principe upravljanja vremenom u sestrinsku praksu; - planirati i provesti/demonstrirati proces upravljanja promjenama u sestrinskoj praksi; - objasniti načine, principe i uvjete donošenja odluka te njihovu primjenu u sestrinskoj praksi; - objasniti procese upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege: sustave upravljanja kvalitetom, standarde kvalitete u sestrinskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatore kvalitete; - objasniti principe administrativnog rada: sestrinsku dokumentaciju, bolesnički elektronički karton, e-vizitu, načine planiranja materijalnih i ostalih troškova, način i principe koordinacije rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.
Literatura
Obvezna

1. Sonja Kalauz: Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi, Medicinska naklada, Zagreb 2014.

2. Marušić, S.: Upravljanje ljudskim potencijalima, IV. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Adecco, Zagreb, 2006.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe i seminarske obaveze

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: seminarski rad
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 3.2 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 0.2 30
Ukupno tijekom nastave 3.6 30
Završni ispit 0.4 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u teoriju upravljanja u sestrinstvu
2. Organizacija kultura
3. Upravljanje i organizacija u sestrinskoj praksi
4. Upravljanje ljudskim potencijalima - zapošljavanje
5. Upravljanje ljudskim potencijalima - organizacija rada
6. Kategorizacija bolesnika
7. Sustavi potpore u zdravstvenoj njezi
8. Stilovi upravljanja
9. Upravljanje vremenom u sestrinskoj praksi
10. Upravljanje sastankom
11. Upravljanje promjenama
12. Donošenje odluka u sestrinskoj praksi
13. Upravljanje kvalitetom u sestrinskoj praksi
14. Indikatori kvalitete zdravstvene njege
15. Kultura sigurnosti bolesnika
Seminari
Tjedan Tema
1. Zapošljavanje i proces prilagodbe na novo radno mjesto u sestrinstvu
2. Sestrinska dokumentacija - uloga i značaj
3. Indikatori kvalitete zdravstvene njege
4. Upravljanje rizicima u zdravstvenim organizacijama
5. Uloga medicinskih sestara u osiguranju sigurnosti bolesnika
6. Direktna i indirektna zdravstvena njega
7. Planiranje zdravstvene njege obzirom na kategorizaciju bolesnika
8. Sustavi potpore u zdravstvenoj njezi
9. Stilovi upravljanja u sestrinskoj praksi
10. Utjecaj zadovoljstva medicinskih sestara na učinkovitost njihova rada
11. Osnovni modeli organizacije zdravstvene njege
12. Važnost upravljanja vremenom u sestrinskoj praksi
13. Osnovne preporuke za učinkovito upravljanje sastankom
14. Upravljanje promjenama u sestrinskoj praksi
15. Osnovna obilježja poslovnog odlučivanja