Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Oftalmologija
Kratica predmeta SP5-3 I Šifra predmeta 172076
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 1
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 10
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mladen Bušić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail mladen.busic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studentima prenijeti temeljna načela oftalmologije.
Studentima prenijeti najznačajnije bolesti oka.
Prikazati studentima važnost zdravstvene njege u oftalmoloških bolesnika.
Prikazati studentima proces dijagnosticiranja i liječenja oftalmoloških bolesnika.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - objasniti najznačajnije bolesti oka koje su medicinskim tehničarima važne pri procjeni zdravstvenog stanja bolesnika; - utvrditi potrebu za zdravstvenom njegom; - primijeniti stečeno znanje u zdravstvenoj njezi oftalmoloških bolesnika; - razviti vještine potrebne za sudjelovanje u procesu dijagnosticiranja i liječenja oftalmoloških bolesnika.
Literatura
Obvezna

1. Bušić M, Kuzmanović Elabjer B, Bosnar D, ur. Seminaria Ophthalmologica. 3. izd. Zagreb-Osijek: Cerovski d.o.o, 2014.

2. Ivanišević M i sur. Očne bolesti – udžbenik oftalmologije za medicinske
sestre. Split: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011.

Dopunska

1.Ivanišević M.: Crveno oko, dijagnoza i liječenje, Jedinica za znanstveni rad KB Split, Split 1998.
2.Ivanišević M.: Priručnik za vježbe iz oftalmologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2001.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
  2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.2 0
Samostalni rad 0.1 0
Ukupno tijekom nastave 0.3 0
Završni ispit 0.7 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 1 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Oftalmološka propedeutika i dijagnostika
2. Farmakoterapija u oftalmologiji
3. Refrakcijske anomalije oka
4. Bolesti prednjega segmenta oka
5. Bolesti stražnjega segmenta oka
6. Glaukom
7. Neurooftalmologija
8. Dječja oftalmologija i strabologija
9. Ozljede oka
10. Hitna stanja u oftalmologiji
11.
12.
13.
14.
15.