Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Odabrane teme iz sociologije
Kratica predmeta 2SOCP3-1 Šifra predmeta 197153
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 45
Seminari 45
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Stjepan Kušar
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail stjepan.kusar@unicathr.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Karla Žagi
Akademski stupanj/naziv Magistra sociologije Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail karla.zagi@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet je usmjeren na obradu triju tema koje se provlače sociologijom od samih njezinih početaka: ideologija, napredak, vrijednosti. U obradi svake od njih poći će se od njihove šire povijesno-filozofijske pozadine; iscrpnije će se obraditi njihova prisutnost u misli klasika sociologije (Comte, Marx, Durkheim, Simmel, Weber) u povezanosti s istovremenim filozofijskim promišljanjem tih tema; u završnom dijelu kolegija bit će istaknute njihove mijene, ali i njihova relevantnost u promišljanjima suvremene društvene zbilje. Kroza sve to pokazat će se kako vrijednosni interes vodi djelovanje društvenih aktera (pojedinaca, skupina i ustanova).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razlikovati glavne sociološke pristupe i relevantne autore u proučavanju ideologije, napretka i vrijednosti. Prepoznati i odrediti sadržaj i relevantnost tih pojmova u sociološkom istraživanju i proučavanju društvene zbilje te sagledati i razlučiti u njima prisutne normativne i empirijske momente. Prepoznati njihovu interakciju u civilnoj, političkoj i ekonomskoj sferi društva. Senzibilizirati studentice i studente za cjelovito i nejednoznačno promišljanje niza suvremenih društvenih pitanja povezanih s tematikom ideologije, napretka i vrijednosti (npr. latentni sukob ideologija, antagonizam vrijednosti, znanost i ideologija, ideologija i religija itd.).
Literatura
Obvezna
 1. Mannheim, K. (2007). Ideologija i utopija. Zagreb: Jesenski i Turk.
 2. Kalanj, R. (2010). Ideologija, utopija, moć. Zagreb: Jesenski i Turk.
 3. Ravlić, S. (2013). Svjetovi ideologije. Uvod u političku ideologiju. Podgorica-Zagreb: CID-Politička kultura.
 4. Kalanj, R. (1994). Modernost i napredak. Zagreb: Antibarbarus.
 5. Taguieff, P.-A. (2004). Le sens du progres. Une approche historique et philosophique. Paris: Flammarion.
 6. Joas, H. (1997). Wie entstehen die Werte. Frankfurt: Suhrkamp. = Joas, H. (2000). The genesis of values. University of Chicago Press.
 7. Pavao VI. (1967). Populorum progressio. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
 8. Baumann, Z. (2011). Tekuća modernost. Zagreb: Pelago.
 9. Barbić, J. (ur.) (2012). Vrijednosti suvremenog društva: Hrvatska u XXI. stoljeću: Okrugli stol održan 20. ožujka 2012. u palači Akademije u Zagrebu. Zagreb:HAZU.
 10. Weber, M. (2013). Vlast i politika. Zagreb: Jesenski i Turk.
 11. Simmel, G. (2004). Filozofija novca. Novi Sad: Izdavačka knjižara Zorana Stojanovića.
 12. Durkheim, E. (2012). Sociologija i filozofija. Zagreb: Jesenski i Turk.;
 13. Tocqueville, A. de. (1995). O demokraciji u Americi. Zagreb: Informator, Fakultet političkih znanosti.
 14. Marx, K. (1979). Filozofsko-politički spisi. Zagreb: Liber 1979.
 15. Habermas, J. (1986). Tehnika i znanost kao ideologija, Zagreb: Školska knjiga 1986.
 16. Matić, D. (1990). „Vrijednosti kao predmet sociološke znanosti“, Revija za sociologiju, vol. 21, br. 3, 517-525.
Dopunska
 1. Baudrillard, J. (2001). Simulacija i zbilja. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 2. Bauman, Z. (2009). Postmoderna etika. Zagreb: AGM.
 3. Beck, U. (2011). Svjetsko rizično društvo: u potrazi za izgubljenom sigurnošću. Novi Sad: Akademska knjiga.
 4. Elias, N. (1996). O procesu civilizacije: Sociogenetska i psihogenetska istraživanja. Zagreb: Antibarbarus.
 5. Fanuko, N. (2009). Cultural capital and simbolic power: the three aspects of Bourdieu’s theory of ideology. Školski vjesnik, str. 7-41.
 6. Foucault, M. (1994). Znanje i moć. Zagreb: Nakladni zavod Globus;
 7. Fromm, E. (2004). Imati ili biti? Zagreb: Izvori Marcuse, H. (1989). Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva. Sarajevo: Veselin Masleša.
 8. Mead, G. H., (2003), Um, osoba i društvo sa stajališta socijalnog biheviorista, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 9. Zeman, Z. (2004). Autonomija i odgođena apokalipsa: sociologijske teorije modernosti i modernizacije. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 10. Weber, M. (1989). Metodologija društvenih nauka. Zagreb: Globus.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70 posto nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
 2. Uredno izvršene seminarske obveze – prema pravilima pripremljeni i u dogovorenom terminu odrađeni seminarski zadatci; seminarski rad (esej), 10 kartica teksta.
 3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 posto tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvarenih na pismenim kolokvijima i pravovremeno odrađenim seminarskim zadacima.
Način polaganja ispita
 1. Kontinuirano vrednovanje studentskoj rada kroz nastavne aktivnosti (seminarsko izlaganje i dva pisana kolokvija)
 2. Završni ispit (pismeni)
Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene koja je temeljena na bazi od 100 bodova.

Nastavne aktivnosti (2 kolokvija i seminarske obveze): 70% ocjene

Završni ispit: 30% ocjene

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova

dobar (3) – 65 do 79,9% bodova

dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 3 0
Seminarski rad 1.5 30
Kolokvij-međuispit 1 20
Kolokvij-međuispit 1 20
Ukupno tijekom nastave 6.5 70
Završni ispit 1.5 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 8 100
Datumi kolokvija 7. i 14. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: ideologija, napredak i vrijednosti kao obilježja moderniteta
2. Pojam ideologije, njegovo porijeklo i funkcije u društvu
3. Ideologija i integracija društva
4. Ideologija i vlast u društvu
5. Ideologija kao „izokrenuta slika realnosti“
6. Društvene promjene i pojam napretka
7. Prvi kolokvij
8. Formacija i društvene funkcije napretka
9. Napredak kao ideologija
10. Ambivalentnost i kritika napretka i inovacije
11. Pojam vrijednosti i njegov nastanak – predmoderno doba
12. Pojam vrijednosti u modernitetu – od ekonomije k filozofiji i sociologiji
13. Nastanak i prenošenje vrijednosti
14. Drugi kolokvij
15. Okvirne ideje unutar kojih su se prenosile ili se prenose vrijednosti (sreća, Božji zakon, narav/priroda); smisao govora o kršćanskim vrijednostima
Seminari
Tjedan Tema
1. Podjela seminarskih obveza; tekstovi i način rada
2. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
3. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
4. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
5. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
6. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
7. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
8. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
9. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
10. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
11. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
12. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
13. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
14. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)
15. Čitanje i interpretacija odabranih tekstova (u povezanosti s temama predavanja)