Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta NEEKSPERIMENTALNA KVANTITATIVNA METODOLOGIJA
Kratica predmeta PSIP4-4 Šifra predmeta 97912
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Goran Milas
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail goran.milas@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Barbara Balaž
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Asistentica
Kontakt e-mail barbara.balaz@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s neeksperimentalnom metodologijom. Razvijanje znanstvene kritičnosti. Razvijanje sposobnosti provođenja istraživanja i pisanja znanstvenih radova.

Sadržaj predmeta: Eksperimentalne i neeksperimentalne metode; Opažanje; Korelacijska istraživanja; Nacrti korelacijskih istraživanja; Anketno istraživanje; Uzorkovanje; Izvori greške u anketnom istraživanju; Nacrti korelacijskih i anketnih istraživanja; Nenametljivo istraživanje ponašanja; Analiza sadržaja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti razlike eksperimentalne i neeksperimentalne metodologije; Opisati postupak te analizirati prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene metode opažanja; Izraditi obrazac za opažanje, provesti opažanje i komentirati rezultate prikupljene opažanjem; Analizirati obilježja korelacijskih istraživanja; Opisati i vrednovati različite tehnike uzorkovanja; Opisati postupak te analizirati prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene anketnih istraživanja; Usporediti i vrednovati tehnike prikupljanja podataka u anketnim istraživanjima; Osmisliti anketu i provesti anketu; Opisati postupak, prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene različitih metoda nenametljivog istraživanja ponašanja
Literatura
Obvezna

Milas, G. (2005 ili novija). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (str. 335-499)

Dopunska

Groves, R. M. (1989) Survey errors and survey costs. Hoboken, New Jersey: Wiley &Sons.Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E. & Tourangeau, R. (2004). Survey Methodology. Hoboken: Wiley &Sons.Goodwin, C. J. (2010). Research in Psychology: Methods and Design 6th ed. Hoboken: Wiley & Sons.Kish, L. (1965). Survey sampling. New York: Wiley & Sons.Lamza-Posavec, V. (2015). Mjerenje javnosti: metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja. Zagreb: Institut Pilar.Menard, S. (2008). Handbook of Longitudinal Research: Design, Measurement, and Analysis. San Diego, CA: Elsevier.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
  • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave (kolokvij, zadaci na vježbama, istraživački izvještaj)
Način polaganja ispita
  • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
  • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70%:• Kolokviji (45%);• Zadaci na vježbama i istraživački izvještaj (25%)

2. Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

  • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
  • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
  • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
  • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
  • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.5 0
Rad na vježbama 1.0 25
Kolokvij-međuispit 0.75 22.5
Kolokvij-međuispit 0.75 22.5
Ukupno tijekom nastave 4 70
Završni ispit 1.0 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje o neeksperimentalnim metodama
2. Razlozi korištenja neeksperimentalnih metoda; uvod u korelacijske metode
3. Metrijske karakteristike testova; tumačenje korelacija
4. Vremenska dimenzija korelacijskih nacrta
5. Znanstveno opažanje; podjela metoda
6. Promatrano ponašanje; bilježenje i uzorkovanje
7. Anketno istraživanje; osnove uzorkovanja
8. Neprobabilističko uzorkovanje
9. Probabilističko uzorkovanje: jednostavni, sustavni, stratificirani
10. Probabilističko uzorkovanje: klasteri, višeetapni, zonski
11. Izvori greške u anketnom istraživanju
12. Veličina uzorka; pouzdanost anketnih upitnika
13. Valjanost anketnih upitnika
14. Tehnike prikupljanja podataka
15. Nenametljivo istraživanje ponašanja
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe
2. Konceptualizacija istraživanja 1
3. Konceptualizacija istraživanja 2
4. Konceptualizacija istraživanja 3
5. Konceptualizacija istraživanja 4
6. Konceptualizacija istraživanja 5
7. Konceptualizacija istraživanja 6
8. Operacionalizacija istraživanja 1
9. Operacionalizacija istraživanja 2
10. Operacionalizacija istraživanja 3
11. Operacionalizacija istraživanja 4
12. Izlaganje istraživačkih izvještaja
13. Izlaganje istraživačkih izvještaja
14. Izlaganje istraživačkih izvještaja
15. Izlaganje istraživačkih izvještaja