Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Mikrobiologija s parasitologijom
Kratica predmeta SESP1-6 Šifra predmeta 144106
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Suzana Bukovski
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail suzana.bukovski@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Roberto Antolović
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail roberto.antolovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 608
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski/Engleski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je studentima prenijeti znanje o osnovama mikrobiologije i parazitologije. Prikazati studentima biološke osobine mikroorganizama koji uzrokuju infekcije. Prenijeti studentima načine prenošenja infekcija izazvanih mikroorganizmima. Prikazati studentima načine obrane od infekcija. Prikazati studentima načine liječenja infektivnih bolesti. Studentima prenijeti principe pravilnoga i sigurnoga laboratorijskog rada. Studentima prenijeti načine prevencije bolničkih infekcija.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - prepoznati i objasniti biološke osobine mikroorganizama koji uzrokuju infektivne bolesti u čovjeka, njihove čimbenike patogenosti te načine prenošenja; - koristiti stečeno znanje o osnovama obrane čovjeka od infekcije; - prepoznati način djelovanja antimikrobnih sredstava te mehanizme otpornosti mikroorganizama na ta sredstva; - prepoznati i primijeniti temeljne principe pravilnoga i sigurnoga laboratorijskog rada; - primijeniti metode dezinfekcije i sterilizacije; - objasniti i primijeniti metode prevencije bolničkih infekcija; - objasniti osnove laboratorijske dijagnostike patogenih mikroorganizama i parazita; - prepoznati vrste uzoraka za mikrobiološku obradu te na pravilan način baratati pojedinim vrstama tih uzoraka iz raznih organskih sustava; - primijeniti stečeno znanje pri pravilnom transportu uzorka do mikrobiološkog laboratorija.
Literatura
Obvezna

1. Kalenić S., Missoni E. i sur.: Medicinska mikrobiologija i mikologija (odabrana poglavlja), 2. izd., Merkur A. B. D., Zagreb 2001.
2. Richter B.: Medicinska parasitologija, 6. izd., Merkur A. B. D., Zagreb 2002.
3. Presečki V. i sur.: Virologija, Medicinska naklada, Zagreb 2002.
4. Smilja Kalenić i suradnici: Medicinska mikrobiologija. Izdanje: Medicinska naklada, 2019.
5. Hajsig, D., Delaš, F.: Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije. Hrvatsko mikrobiološko društvo, Zagreb, 2016.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Aktivnost na nastavi
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.3 0
Aktivnost na nastavi 0.5 30
Ukupno tijekom nastave 1.8 30
Završni ispit 1.2 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u mikrobiologiju. Makromorfologija i mikromorfologija mikroorganizama, mikroskopiranje. Uzorkovanje
2. Dezinfekcija i sterilizacija
3. Antibiotici. Izrada antibiograma
4. Gram pozitivne bakterije. Gram Negativne bakterije
5. Spororastuće bakterije. Mycobacterium.
6. Multirezistentne bakterije
7. Infekcije respiratornog sustava
8. Infekcije probavnog sustava
9. Infekcije mokraćnog i spolnog sustava
10. Invazivne infekcije
11. Virusi dijagnostika, infekcije
12. Paraziti, dijagnosti, infekcije. Mikologija
13. Bolničke infekcije. Biofilm
14. Higijena ruku
15. Kontrola bolničkih infekcija
Vježbe
Tjedan Tema
1. Mikrokospiranje - osnove; Bakterilogija - makromorfologija, mikromorfologija gram pozitivne i gram negativne bakterije
2. Normalna flora, Higijena ruku, 5 momenata za higijenu ruku u bolnici
3. Multi rezistentne bakterije i antibiogrami
4. Parazitologija i mikologija - mikroskopski, podloge u mikologiji
5. Virusologija - serološke metode i molekularne metode
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.