Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sociologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Metode društvenih istraživanja 2
Kratica predmeta 2SOCP3-3 Šifra predmeta 197155
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 45
Vježbe 45
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mario Bara
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail mario.bara@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 607
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Miriam Mary Brgles
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail miriam.brgles@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet se nadovezuje na predmet Metodologija društvenih istraživanja 1. Kroz predmet se nadopunjuju pojmovi važni za istraživačku metodologiju te ih se sagledava iz perspektivne kvalitativne metodologije. Usvajaju se znanja o temeljnim karakteristikama kvalitativnih istraživanja i fazama istraživačkog rada. Također, kroz osmišljavanje, provedbu i izradu elaborata vlastitog istraživanja razvijaju se vještine praktične primjene usvojenog znanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će se upoznati s različitošću kvalitativne i kvantitative metodologije. Usvojit će pojmove kvalitativne metodologije te naučiti kako istovremeno koristiti obje paradigme u istraživanju (mješovita metodologija). Student će se upoznati sa kvalitativnim metodama koje se koriste u području društvenih znanosti te s pravilnom izradom kvalitativnih instrumenata mjerenja. Student će se osposobiti za samostalnu konceptualizaciju, operacionalizaciju i realizaciju vlastitog istraživanja. Od pravilnog izbora predmeta, metode do ispravnog provođenja samog istraživanja te diseminacije rezultata. Student će se upoznati s primjenom kvalitativne metodologije u društvenim znanostima, naučiti je ispravno primjenjivati te iščitavati u drugim istraživanjima. Student će se osposobiti za kritičko sagledavanje rezultata pojedinih istraživanja te će uočavati sve prednosti i nedostatke koje određena istraživačka paradigma sadrži.
Literatura
Obvezna
 1. Lamza Posavec, V. (2021). Metodologija društvenih istraživanja: temeljni uvidi. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
 2. Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: Sage.
 3. Flick, U. (2019). An Introduction to Qualitative Research. Sixth Edition. London: Sage
 4. Yin, R. K. (2007). Studija slučaja- dizajn i metode. Zagreb: Fakultet političkih znanosti.
 5. Milas, G. (2005). Metodologija istraživanja u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska
 1. Flick, U. (2021). Doing Interview Research. The Essential How To Guide. London: Sage.
 2. Stewart, D. W. i Shamdasani, P. N. (2014). Focus Groups, Theory and Practice Third Edition. London: Sage.
 3. Lee, R. (2000). Unobtrusive Methods In Social Research (Understanding Social Research). Buckingham: Open University Press.
 4. Gary, T. H. (1990). Practical sampling. London: Sage.
 5. Wooffitt, R. (2005). Conversation Analysis and Discourse Analysis. A Comparative and Critical Introduction. London: Sage.
 6. Charmaz, C. (2006). Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: Sage. (odabrana poglavlja)
 7. Creamer, E. G. (2017). An introduction to fully integrated mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage.
 8. Bazely, P. (2007). Qualitative data analysis with NVivo. Los Angeles: Sage.
 9. Kozinets, R. (2019). Netnography. The Essential Guide to Qualitative Social Media Research. London: Sage. (odabrana poglavlja)
 10. Dawson, C. (2020). A to Z of digital research methods. Oxon: Routledge.
 11. Leavy, P. (2020). Method meets art: arts-based research practice. New York: Guilford Press. (odabrana poglavlja)
 12. Leavy, P., Abbott, S., Adams T. E., Belliveau, G., Bresler L. (2019). Handbook of Arts-Based Research,New York: Guilford Press.
 13. Israel, M. (2015). Research Ethics and Integrity for Social Scientists: Beyond Regulatory Compliance. London: Sage.
 14. Brgles, M. M. (2020). Artists, Audience and Management in Theatre Space. Contribution to Research Methodology. U K. Hannes i R. Falzon (Ur.). European Congress of Qualitative Inquiry Proceedings (str. 74-78). Leuven: European Network Qualitative Inquiry.
 15. Brgles, M. M. (2020). Borba za moć: politika, umjetnici i publika. Društveni aspekti razvoja Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Zagreb: Citadela libri, Hrvatsko katoličko sveučilište. (odabrana poglavlja)
 16. Lupton, D. (Ur.) (2020). Doing fieldwork in a pandemic. (crowd-sourced dokument).Dostupno na:  https://docs.google.com/document/d/1clGjGABB2h2qbduTgfqribHmog9B6P0NvMgVuiHZCl8/edit?ts=5e88ae0a#
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave
 2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita

.   

 1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 2. Završni  ispit (minimum za prolaz na ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja
 1. Nastavne aktivnosti – 70%: a) Kolokvij – 40%, b) Aktivno sudjelovanje u vježbama i provedba vlastitog istraživanja – 30 %
 2. Završni ispit – 30%

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova

dobar (3) – 65 do 79,9% bodova

dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.68 0
Kolokvij-međuispit 2.24 40
Praktični rad 1.68 30
Ukupno tijekom nastave 5.6 70
Završni ispit 2.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 8 100
Datumi kolokvija 8. termin nastave (vježbe)
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Temeljna obilježja kvalitativne metodologije; Razlika u odnosu na kvantitativne metode
2. Filozofska osnova i povijesni izvori kvalitativne metodologije
3. Interpretativni teorijski okviri kvalitativne metodologije
4. Oblikovanje i planiranje kvalitativnoga istraživanja; Etički aspekti kvalitativnoga istraživanja
5. Pristupi 1: Narativna i fenomenološka istraživanja
6. Pristupi 2: Etnografska istraživanja i studija slučaja (Case study)
7. Pristupi 3: Teorija utemeljena na podacima (Grounded theory)
8. Prikupljanje podataka 1: dubinski intervjui i kvalitativno opažanje
9. Prikupljanje podataka 2: fokus grupe
10. Prikupljanje podataka 3: netnografija i neupadljivo istraživanje (Unobtrusive research)
11. Umjetničko istraživanje (Arts-based research)
12. Analiza, interpretacija, prezentacija i diseminacija podataka prikupljenih kvalitativnim metodama
13. Pisanje izvještaja o kvalitativnom istraživanju
14. Standardi valjanosti i vrednovanja kvalitativnog istraživanja
15. Mješovita metodologija
Vježbe
Tjedan Tema
1. Izbor teme istraživanja i razrada razloga korištenja kvalitativne metodologije
2. Analiza teksta 1 (povijesni izvori kvalitativne metodologije)
3. Analiza teksta 2 (paradigme kvalitativne metodologije)
4. Izbor istraživačkoga pristupa i metode
5. Problematiziranje terenskoga istraživanja; Razrada etičkih aspekata istraživanja i izrada informiranoga pristanka ili informirane suglasnosti
6. Izrada teorijsko-interpretativnoga okvira istraživanja
7. Izrada nacrta istraživanja
8. Kolokvij
9. Terenske vježbe – priprema i provođenje intervjua (uz posjet agenciji za istraživanje tržišta)
10. Terenske vježbe - priprema i provođenje fokus grupe (uz posjet Laboratoriju za psihologijska istraživanja HKS-a)
11. Terenske vježbe – priprema i provođenje kvalitativnoga opažanja, neupadljivih mjera, netnografije ili umjetničkoga istraživanja (uz posjet nekoj manifestaciji ili instituciji u gradu Zagrebu)
12. Obrada podataka temeljenih na kvalitativnom istraživanju
13. Interpretacija podataka temeljenih na kvalitativnom istraživanju
14. Prezentacije istraživačkoga izvještaja (1)
15. Prezentacije istraživačkoga izvještaja (2)