Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Metode društvenih istraživanja 1
Kratica predmeta 2SOCP2-3 Šifra predmeta 197151
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 45
Vježbe 45
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mateja Plenković
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mateja.sakic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 650
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josip Ježovita
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail josip.jezovita@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Toni Ćosić
Akademski stupanj/naziv Magistar sociologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail toni.cosic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 674
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Na predmetu se studenti upoznaju s osnovnim paradigmama i polazištima istraživačke metodologije u društvenim znanostima. Usvajaju znanja o temeljnim karakteristikama istraživanja i fazama istraživačkog rada. Također, razvijaju vještine praktične primjene usvojenih znanja u vlastitom planiranju i provedbi znanstvenih istraživanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Studenti će se upoznati s različitim metodološkim pristupima te istraživačkom terminologijom u području društvenih znanosti te će prepoznavati posebnosti različitih istraživačkih paradigmi. Student će se upoznati sa metodama koje se koriste u području društvenih znanosti te s pravilnom izradom instrumenata mjerenja. Nakon upoznavanja s istraživačkom terminologijom i fazama istraživanja, studenti će se usmjeriti na detaljnije upoznavanje s kvantitativnom istraživačkom metodologijom unutar društvenih znanosti. Studenti će se osposobiti za samostalnu konceptualizaciju vlastitog istraživanja od pravilnog izbora metode do ispravnog provođenja samog istraživanja te diseminacije rezultata. Studenti će se upoznati s primjenom kvantitativne metodologije u društvenim znanostima, naučiti je ispravno primjenjivati te iščitavati u drugim istraživanjima. Student će se osposobiti za kritičko sagledavanje rezultata pojedinih istraživanja te će uočavati sve prednosti i nedostatke koje kvantitativna istraživačka paradigma sadrži.
Literatura
Obvezna

Lamza Posavec, V. (2004), Metode društvenih istraživanja, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Milas, G. (2005), Metodologija istraživanja u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Jastrebarsko: Naklada Slap

Dopunska

Creswell, J. W. (2014), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Los Angeles: SAGE Publications ; Dillman, D. A. et al. (2014). Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys. New Jersey: Wiley; Fink, A. (2003). How to Ask Survey Questions. USA: Sage Publications ; Petz, B., Kolesarić, V. i Ivanec, D. (2012). Petzova statistika: Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap; Sapsford, R. (2007). Survey Research. London: Sage; Henry, Gary T (1990). Practical sampling. London: Sage;

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave  – (prisutnost na najmanje 70% nastave)

Stjecanje minimalno 35% bodova – (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti: 70% ocjene: aktivno sudjelovanje u vježbama 30%, 1. kolokvij 20%, 2. kolokvij 20% 

Završni ispit: 30% ocjene: (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita) – pismeni ispit – 30%

Način ocjenjivanja

dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova

dobar (3) – 65 do 79,9% bodova

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 2.25 0
Rad na vježbama 1.72 30
Kolokvij-međuispit 1.15 20
Kolokvij-međuispit 1.15 20
Ukupno tijekom nastave 6.27 70
Završni ispit 1.73 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 8 100
Datumi kolokvija Prema objavljenom rasporedu
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija i karakteristike znanstvenog istraživanja
2. Idejni nacrti istraživanja
3. Metode istraživanja: opažanje, intervju i eksperiment
4. Metode istraživanja: analiza statističkih podataka i analiza slučajeva
5. Metode istraživanja: analiza sadržaja (1. dio)
6. Metode istraživanja: analiza sadržaja (2. dio)
7. Kolokvij 1
8. Uzorkovanje i vrste uzoraka (1. dio)
9. Uzorkovanje i vrste uzoraka (2. dio)
10. Metode istraživanja: anketa (1. dio)
11. Metode istraživanja: anketa (2. dio)
12. Realizacija istraživanja
13. Metrijske karakteristike istraživanja
14. Kolokvij 2
15. Etika u istraživanju
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvod u Excel
2. Tablično i grafičko prikazivanje rezultata u Excelu
3. Računske operacije prvog i drugog stupnja u Excelu
4. Korištenje osnovnih funkcija u Excelu
5. Problemski zadaci u Excelu
6. Uvod u SPSS
7. Unos i priprema podataka za analizu u SPSS-u
8. Tablično i grafičko prikazivanje rezultata u SPSS-u
9. Upravljanje i transformacija podataka i varijabli u SPSS-u 1
10. Upravljanje i transformacija podataka i varijabli u SPSS-u 2
11. Konceptualizacija istraživanja: definiranje predmeta i svrhe istraživanja
12. Konceptualizacija istraživanja: definiranje ciljeva istraživanja
13. Operacionalizacija istraživanja: formuliranje hipoteza istraživanja
14. Operacionalizacija istraživanja: identifikacija varijabli istraživanja
15. Izrada idejnog nacrta istraživanja