Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Međureligijski dijalog
Kratica predmeta KD2 4-2 Šifra predmeta 198647
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Tomislav Kovač
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail tomislav.kovac@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s povijesnim razvojem međureligijskih odnosa i današnjim gibanjima na području međureligijskog dijaloga u svijetu i na našim prostorima. Istaknut će se antropološki, filozofsko-etički, teološki, društveno-politički i civilizacijski izazovi međureligijskog dijaloga. Analizirat će se dijaloške pretpostavke glavnih religija svijeta. Posebna će se pozornost posvetiti stavu i inicijativama Katoličke crkve na području međureligijskog dijaloga. Međureligijski dijalog će se promatrati u širem konketsku međukulturalnog dijaloga.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Studenti će biti u stanju: 1. uvidjeti i obrazlagati važnost međureligijskog dijaloga u današnjem globaliziranom i međuovisnom svijetu prožetom religijskim i kulturalnim pluralizmom; 2. prepoznati i vrjednovati antropološke, filozofsko-etičke i teološke temelje međureligijskog dijaloga te ih povezati s društveno-političkom zbiljom; 3. razumjeti predodžbe i polazišta pojedinih religija prema sljedbenicima drugih religija te izložiti domete i granice međureligijskog dijaloga; 4. prepoznati i upotrijebiti mirotvorne potencijale međureligijskih odnosa i dijaloga; 5. koristiti osnovna načela međureligijske komunikacije u različitim društvenim, kulturnim i životnim okolnostima; 6. argumentirano govoriti o povijesti međureligijskih odnosa i prikazati ulogu i djelovanje različitih institucionalnih i drugih instanci involviranih u međureligijski dijalog; 7. izložiti stav Katoličke crkve prema religijama, međureligijskom i međukulturalnom dijalogu
Literatura
Obvezna
 • Deklaracija Nostra aetate o odnosu Crkve prema nekršćanskim religijama (28.X.1965.), u: DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Dokumenti, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 7
 • GIRA, Dennis, S onu strane tolerancije: susret religija, Zagreb, AGM, 2008., osobito 9-65 i 115-147.
 • KOVAČ, Tomislav, Međureligijski i međukulturalni dijalog u naučavanju Katoličke crkve, u: Adolf POLEGUBIĆ (ur.), Iskustvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom svijetu: primjer Bosne i Hercegovine. Zbornik radova Godišnjeg pastoralnog skupa hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe, Sarajevo, 24.-28. rujna 2018., Frankfut am Main, Hrvatski dušobrižnički ured – Kroatenseelsorge in Deustchland, 2019.
 • KOVAČ, Tomislav, Važnost međureligijskog dijaloga u europskoj Hrvatskoj, u: Poslušni Duhu, 3 (2013.) 7, 31–48
 • MIŠIĆ, Anto., Međureligijski dijalog – prinos općoj kulturi dijaloga, u: Obnovljeni život, 57 (2002.) 4, 455-467.
 • ZOVKIĆ, Mato, Mogućnost ekumenizma i religijskog dijaloga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, u: Bogoslovska smotra, 70 (2000.) 3-4, 635-655.
Dopunska
 • BIŽACA, Nikola, Ogledi iz teologije religija, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2008.
 • BIŽACA, Nikola, Ususret bratskom putovanju. Temelji i dijaloške perspektive teologije religija, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2013.
 • BLAŽEVIĆ, Josip, (ur.), Zbornik radova Tjedna međureligijskog dijaloga povodom 25 godina duha Asiza, Zagreb, 21.–27. listopada 2011., Zagreb, Hrvatski areopag, 2012.,
 • JOZIĆ, Branko – MIHALJEVIĆ, Vine – TADIĆ, Stipe, Od (ne)tolerancije do dijaloga i zajedništva, u: Društvena istraživanja, 14 (2005.) 77, 545-565.
 • PAPINSKO VIJEĆE ZA MEĐURELIGIJSKI DIJALOG – ZBOR ZA EVANGELIZACIJU NARODA / ARINZE, Francis – TOMKO, Jozef, Dijalog i navještaj. Razmišljanja i upute o međuvjerskom dijalogu i o naviještanju Isusa Krista, Sarajevo, Misijska centrala, 1992.
 • RATZINGER, Joseph, Vjera – istina – tolerancija. Kršćanstvo i svjetske religije, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2004
 • SEKRETARIJAT ZA NEKRŠĆANE, Prema susretu religija. Sugestije za dijalog, Zagreb, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1968.
 • TAJNIŠTVO ZA NEKRŠĆANE, Stav Crkve prema sljedbenicima drugih religija, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1985.
 • VUKOJA, Nikola, Duh Asiza: proročka gesta pape Ivana Pavla II., u: SABOTIĆ, Ines – TANJIĆ, Željko – ČRPIĆ, Gordan (ur.), Ivan Pavao II.: Poslanje i djelovanje, Zagreb, Glas Koncila – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, 2007., 85–118.
 • ZOVKIĆ, Mato, Pozitivna reciprocičnost u međureligijskim odnosima, Sarajevo, Napredak, 2015.
 • ZOVKIĆ, Mato, Međureligijski dijalog iz katoličke perspektive u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Vrhbosanska katolička teologija, 1998.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
 2. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% ukupne ocjene tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na kolokviju.
Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni)
2) Završni ispit (usmeni ili pismeni).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
1) Seminarsko izlaganje – max. 30 %;
2) Kolokvij – max. 40 %;
b) Završni ispit
4) Usmeni ili pismeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).
Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:
dovoljan (2) – 50-64,9 %
dobar (3) – 65-79,9 %
vrlo dobar (4) – 80-89,9 %
izvrstan (5) – 90-100 %

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 1.14 30
Kolokvij-međuispit 1.52 40
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Tematski pregled predavanja i obveza studenata
2. Objašnjenje pojmova: religija, kultura, civilizacija, dijalog, tolerancija
3. Antropološki, filozofsko-etički i biblijsko-teološki temelji dijaloga
4. Dijaloški temelji u naučavanjima različitih religija: azijske religije, osobito hinduizam i budizam
5. Dijaloški temelji u naučavanjima različitih religija: židovstvo i islam
6. Odnos kršćanstva prema drugim religijama tijekom povijesti
7. Međureligijski dijalog u naučavanju Katoličke crkve
8. Kolokvij
9. Glavne svjetske inicijative i događaji na području međureligijskog dijaloga
10. Međureligijski dijalog u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
11. Pretpostavke međureligijskog dijaloga
12. Tipologija međureligijskog dijaloga
13. Svjedoci i primjeri međureligijskog dijaloga
14. Međureligijski dijalog u obrazovanju i medijima
15. Izazovi, dometi i granice međureligijskog dijaloga. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - Podjela seminarskih tema i upoznavanje sa sadržajem i ciljem seminarske nastave
2. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
3. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
4. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
5. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
6. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
7. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
8. Kolokvij
9. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
10. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
11. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
12. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
13. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
14. Seminarsko izlaganja na temu predavanja
15. Seminarsko izlaganja na temu predavanja