Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Međunarodna komunikacija
Kratica predmeta KD1 2-4 Šifra predmeta 186874
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Irena Sever Globan
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail irena.sever@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jakov Žižić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail jakov.zizic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je predmeta predstaviti osnovne koncepte i razvojne stadije međunarodne komunikacije, pod kojom se podrazumijeva onaj oblik komunikacije koji prelazi granice države-nacije i to polazeći od prvih tehnoloških otkrića (telegraf, telefon, radio) koje su obilježile preokret u međunarodnim komunikacijama, preko promidžbe i društvene kontrole tiska, spora između političkih koncepata koji se temelje na slobodnom protoku informacija i slobodnom uravnoteženom strujanju, pa do interkulturalne komunikacije, komunikacije migranata, globalizacije i glokalizacije. U sklopu ovog predmeta studenti će biti izvedeni i na terensku nastavu gdje će imati prilike vidjeti kako se u sklopu određenih neprofitnih organizacija provodi medijacija kulture i komunikacija s migrantima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne pojmove iz područja međunarodne komunikacije. Prepoznati ulogu i značaj međunarodne komunikacije u razvoju novog svjetskog poretka informacije i komunikacije. Opisati tijek razvoja međunarodne komunikacije kroz povijest. Objasniti ulogu međunarodne komunikacije u posredovanju kultura i interkulturalnim odnosima. Uzevši u obzir dosadašnji razvoj međunarodne komunikacije, osmisliti modele koji će pospješiti komunikaciju u multikulturalnim društvima.
Literatura
Obvezna

Daya Kishan Thussu, International Communication. Continuity and Change, 3rd Edition, Bloomsburry Academic, 2019.; Cees Hamelink, Global Communication, University of Amsterdam, 2014

Dopunska

Mehdi Semati, New Frontiers in International Communication, Rowman & Littlefield Publishers, 2004.; Silvia Cambié and Yang-May Ooi, International communications strategy: developments in cross-culturalcommunication, PR, and social media, Kogan Page, 2009.; .Daya Kishan Thussu, Des Freedman (edd.), War and the media. Reporting Conflict 24/7, Sage, 2003.; Daya Kishan Thussu (ed.), Internationalizing Media Studies, Routledge, 2009.; Serge Latouche, Farewell to Growth, Polity Press, 2010.; Naomi Klein, Doktrina šoka, V.B.Z., 2008.; Naomi Klein, No logo. Bez prostora, bez izbora, bez posla, bez logotipa, 2002.; Naomi Klein, Ovo mijenja sve. Kapitalizam protiv klime, V.B.Z., 2015.; Noam Chomsky, Globalno nezadovoljstvo, Ljevak, 2018.; Noam Chomsky, O zapadnjačkom terorizmu, Ljevak, 2014.; Hanson, E. C, A History of International Communication Studies, u: Denemark, R. (ur.) The International Studies Encyclopedia, Oxford: Wiley-Blackwell, vol. 6, 3396. – 3417, 2010.;Gudykunst, W. B., Mody, B. (ur.), Handbook of International and Intercultural Communication, Sage, 2002

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Seminarski rad i izlaganje

Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na nastavi i na dva kolokvija

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).

2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64,9 %

dobar (3) – 65-79,9 %

vrlo dobar (4) – 80-89,9 %

izvrstan (5) – 90 do 100 %

Način stjecanja ocjene:

  1. ) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene 1) Seminarsko izlaganje – max. 10 bodova 2) 1. kolokvij – max. 30 bodova 3) 2. kolokvij – max. 30 bodovab) Završni ispit – 30% ocjene 4) Usmeni ispit – max. 30 bodova

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.28 10
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Kolokvij-međuispit 0.84 30
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u studij međunarodne komunikacije
2. Povijesni kontekst nastanka međunarodne komunikacije
3. Novi svjetski informacijski poredak. Izvješće McBride
4. Međunarodni medijski koncerni
5. Izvještavanje u ratu
6. Pristupi i teorije međunarodne komunikacije
7. Stvaranje globalne komunikacijske infrastrukture
8. Kolokvij
9. Medijski događaji - medijski rituali u međunarodnoj komunikaciji
10. Država i komunikacija u službi razvoja
11. Globalno i lokalno u medijskim kulturama
12. Komunikacijska tehnologija i razvoj
13. Participativni pristupi komunikaciji u službi razvoja
14. Međunarodna komunikacija u digitalnom dobu
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarsku nastavu
2. Prezentacija seminarske teme
3. Prezentacija seminarske teme
4. Prezentacija seminarske teme
5. Prezentacija seminarske teme
6. Prezentacija seminarske teme
7. Prezentacija seminarske teme
8. Kolokvij
9. Prezentacija seminarske teme
10. Prezentacija seminarske teme
11. Prezentacija seminarske teme
12. Prezentacija seminarske teme
13. Prezentacija seminarske teme
14. Prezentacija seminarske teme
15. Kolokvij