Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Mediji i obrazovanje
Kratica predmeta KD1 4-3 Šifra predmeta 198638
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Suzana Peran
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail suzana.peran@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Snježana Mališa
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail snjezana.malisa@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 614
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Stjecanje opće medijske kulture te sustavnoga medijsko-pedagoškog teorijskog i praktičnog znanja, važnih za odgojno-obrazovni rad s djecom i mladeži.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Vrednovati, objasniti i primijeniti korištenje informacijske tehnologije u nastavi te izvannastavnom radu. Prepoznati, objasniti i usporediti različite pristupe u kvalifikaciji medija, klasične i moderne medije u nastavi te kriterije izbora medija u nastavi. Objasniti i vrednovati načine i kriterije razvijanja kritičkog i stvaralačkog duha učenika s obzirom na bogatstvo i složenost medijske kulture. Analizirati i vrednovati trenutačnu medijsku ponudu te odnos medijskog obrazovanja i vrijednosnog okvira. Objasniti i vrednovati proces učenje putem medija te ilustrirati i pripremiti nastavni medijski materijal.
Literatura
Obvezna

Buckingham, D. (2003), Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: Polity Press.

Miliša, Z. (2008), Određenje medijska pedagogije s komunikacijskog aspekta u: Medianali, 2(4), 131-130

Matijević, M., Topolovčan, T. (2017), Multimedijska didaktika. Zagreb: Školska knjiga

Dopunska

Ottaviano C. (2001), Media, scuola e società. Insegnare nell’età della comunicazione. Roma: Carocci.

Felini, D. (2004), Pedagogia dei media. Questioni, percorsi e sviluppi. Brescia: La Scuola Editrice.

Walat, W. (2008), Medijsko obrazovanje u školskom sustavu, u: Informatologia, 41 (4), 304-307.

Matasić, I., Dumić, S. (2013), Multimedijske tehnologije u obrazovanju. Medijska istraživanja, 18(1), 143-151.

Keller, J. M. (2008), First principles of motivation to learn and e3 learning. Distance Education, 29 (2), 175-185.

 Tolić, M. (2008), Aktualnost medijskih kompetencija u suvremenoj pedagogiji, u: Acta Iadertina, 5, 1-13.

Garrison, D. R., Vaughan, N. D. (2007), Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines. San Francisco: Wiley.

Koumi, J. (2006), Designing Video and Multimedia for open and flexible learning. London: Routledge.

Pallof, R. M., Pratt, R. (2007), Building Online Learning Communities: Effective Strategies for the Virtual Classroom. San Francisco: Jossey Bass.

Fiorentino, G., Bruno, F. (2013), Didattica e tecnologie. Studi, percorsi e proposte. Roma: Carocci.

Bonaiuti, G., Calvani, A., Menichetti, L. (2017), Le tecnologie educative, Roma: Carocci.

 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;

Seminarski rad i izlaganje

Stjecanje minimalno 35 % bodova (od ukupno 100) tijekom nastave i unutar zadanih nastavnih aktivnosti  – kumulativno ostvareno i na dva kolokvija

Način polaganja ispita

Nastavne aktivnosti – seminarski rad i izlaganje;

  1. kolokvij (pismeni)
  2. kolokvij (pismeni)

 Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

   1) Seminarsko izlaganje – max. 20 bodova

   2) 1. kolokvij – max. 25 bodova

   3) 2. kolokvij – max. 25 bodova

b) Završni ispit – 30% ocjene

   4)  Usmeni ispit – max. 30 bodova

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada

dovoljan (2) – 50-64 bodova

dobar (3) – 65-79 bodova

vrlo dobar (4) – 80-89 bodova

izvrstan (5) – 90 do 100 bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.6 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje
2. Definiranje pojmova i procesa vezanih uz mediji i obrazovanje
3. Promjena paradigme poučavanja i učenja
4. Multimediji u učenju i obrazovanju
5. Medijsko obrazovanje. Medijska pedagogija
6. Učinci multimedije na proces učenja. Konektivizam i ekologija učenja
7. Kolokvij
8. Utjecaj tehnologija na proces učenja i poučavanja
9. Odnos škole i medija. Temelji primjene medija i informacijske tehnologije u nastavi
10. Novi ambijenti za učenje i poučavanje
11. Multimedijska instruktivna poruka i instrukcijski dizajn
12. Principi multimedijskog dizajna. Model motivacijske i multimedijske instruktivne poruke
13. Metode poučavanja korištenjem novih medija
14. Izazovi i trendovi u multimedijskoj didaktici
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminarski rad
2. Izlaganje seminarskih radova
3. Izlaganje seminarskih radova
4. Izlaganje seminarskih radova
5. Izlaganje seminarskih radova
6. Izlaganje seminarskih radova
7. Izlaganje seminarskih radova
8. Izlaganje seminarskih radova
9. Izlaganje seminarskih radova
10. Izlaganje seminarskih radova
11. Izlaganje seminarskih radova
12. Izlaganje seminarskih radova
13. Izlaganje seminarskih radova
14. Analiza seminarskih radova
15. Zaključna razmatranja