Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kvantitativne metode
Kratica predmeta KD1 1-3 Šifra predmeta 186868
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Jadranka Kraljević
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail jadranka.kraljevic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Osnovni ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s osnovama kvantitativne metodologije i različitim modalitetima njezina korištenja. Kroz nastavu će studenti upoznati osnove kvantitativne metodologije, razloge njezina korištenja i bazične nacrte u kojima se ona primjenjuje. Studenti će se također okvirno upoznati s načinom koncipiranja kvantitativnog istraživanja i pisanja izvještaja ili znanstvenog rada temeljenog na njemu.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati i objasniti, planirati i primijeniti eksperimentalne metode istraživanja, neprobabilističko i probabilističko uzorkovanje, grupne nacrte, nacrte unutar ispitanika. Vrednovati i objasniti valjanost eksperimenta. Prepoznati, objasniti i razlikovati metrijske karakteristike testova te objasniti korelacije. Objasniti i primijeniti, vrednovati i ilustrirati različite načine uzorkovanja. Analizirati i procijeniti izvore grešaka u anketnom istraživanju te valjanost anketnih upitnika.
Literatura
Obvezna

Milas, G., Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Jastrebarsko, Naklada Slap, 2005. (ili novije), str. 105-215; 335-475; 617-650.

Lamza Posavec, V., Metode društvenih istraživanja, Zagreb, 2004.; Berger, A. A., Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches, London. SAGE Publications, 2000

Dopunska

Campbell, D. T., Methodology and epistemology for social science: selected papers, Chicago, University of Chicago Press, 1988.; Campbell, D. T., Stanley, J. C., Experimental and quasi-experimental designs for research, Chicago, Rand McNally, 1966.; Christensen, L., Experimental methodology (7th ed.), Boston, Alyn and Bacon, 1997.; Cohen, J., Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.), Hillsdale, Erlbaum, 1988.; Myers, A., Hansen, C. H., Experimental psychology (4th ed.), Pacific Grove, Brooks/Cole, 1997.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
2. Uredno izvršene vježbe
3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na vježbama i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) odrađene vježbe

2) 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni)

3) završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Rad na vježbama 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. i 15. tjedan
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodne napomene. Sadržaj kolegija. Eksperimentalne metode.
2. Eksperimentalne metode. Valjanost eksperimentalnih metoda.
3. Grupni nacrti. Eksperimentalni nacrt na nezavisnim grupama.
4. Eksperimentalni nacrti unutar ispitanika.
5. Neeksperimentalne metode. Razlozi korištenja neeksperimentalnih metoda. Uvod u korelacijske metode.
6. Metrijske karakteristike testova, tumačenje korelacija.
7. Prvi kolokvij.
8. Znanstveno opažanje. Podjela metoda.
9. Korelacijsko istraživanje.
10. Anketno istraživanje.
11. Osnove uzorkovanja. Ne-probabilističko uzorkovanje.
12. Probabilističko uzorkovanje.
13. Izvori greške u anketnom istraživanju.
14. Valjanost anketnih upitnika.
15. 2. kolokvij
Vježbe
Tjedan Tema
1. Temelji eksperimentalne metode: problem uzročnosti; logika eksperimentiranja.
2. Varijable u eksperimentu. Kontrola u eksperimentu. Eksperimentalna valjanost.
3. Tipovi grupnih eksperimentalnih nacrta.
4. Glavni učinci. Interakcijski učinci. Opisivanje faktorijalnog nacrta.
5. Razlozi korištenja neeksperimentalnih metoda i uvod u korelacijske metode, nastavak.
6. Metrijske karakteristike testova, tumačenje korelacija, nastavak.
7. Prvi kolokvij.
8. Analiza podataka dobivenih opažanjem.
9. Vremenska dimenzija korelacijskih nacrta.
10. Planiranje i provedba anketnog istraživanja.
11. Kada koristiti ne-probabilističko uzorkovanje.
12. Probabilističko uzorkovanje, nastavak.
13. Veličina uzorka.
14. Tehnike prikupljanja podataka u anketnim istraživanjima.
15. 2. kolokvij