Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kvantitativna paradigma istraživanja
Kratica predmeta SESD1-5R Šifra predmeta 199186
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Livia Puljak
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail livia.puljak@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznavanje s neeksperimentalnom metodologijom. Razvijanje znanstvene kritičnosti. Razvijanje sposobnosti provođenja istraživanja i pisanja znanstvenih radova. 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Objasniti razlike eksperimentalne i neeksperimentalne metodologije; Opisati postupak te analizirati prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene metode opažanja; Izraditi obrazac za opažanje, provesti opažanje i komentirati rezultate prikupljene opažanjem; Analizirati obilježja korelacijskih istraživanja; Opisati i vrednovati različite tehnike uzorkovanja; Opisati postupak te analizirati prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene anketnih istraživanja; Usporediti i vrednovati tehnike prikupljanja podataka u anketnim istraživanjima; Osmisliti anketu i provesti anketu; Opisati postupak, prednosti, nedostatke i mogućnosti primjene različitih modela nenametljivog istraživanja ponašanja
Literatura
Obvezna
  1. Milas, G. (2005.). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  2. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. /2007.). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska
  1. Halmi, A. (2005.). Strategije kvalitetnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
Prikupljeno minimalno 50% bodova s kolokvija.
Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
         Nastavne aktivnosti: kolokviji
         Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.8 0
Kolokvij-međuispit 0.3 10
Kolokvij-međuispit 0.3 10
Kolokvij-međuispit 0.3 10
Ukupno tijekom nastave 2.7 30
Završni ispit 2.3 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Eksperimentalne i neeksperimentale metode
2. Opažanja
3. Korelacijska istraživanja
4. Nacrti korelacijskih istraživanja
5. Anketno istraživanje
6. Uzorkovanje
7. Izvori greške u anketnom istraživanju
8. Nacrti korelacijskih i anketnih istraživanja
9. Nenametljivo istraživanje ponašanja
10. Analiza sadržaja
11.
12.
13.
14.
15.