Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kvalitativna paradigma istraživanja
Kratica predmeta SESD2-6R Šifra predmeta 223916
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 25
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Livia Puljak
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail livia.puljak@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Mate Car
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mate.car@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dario Sambunjak
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail dario.sambunjak@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Filipa Markotić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail filipa.markotic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Upoznavanje s kvalitativnom metodologijom. Razvijanje sposobnosti provođenja kvalitativnih istraživanja i pisanja izvještaja o kvalitativnim istraživanjima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Opisati temeljne značajke različitih kvalitativnih metoda te kvalitativne metodologije općenito 2. Objasniti prednosti i nedostatke kvalitativnih istraživanja u odnosu na kvantitativna 3. Isplanirati metodološki adekvatno kvalitativno istraživanje na specifičnu temu 4. Primijeniti znanja o jednoj od metoda kvalitativnih istraživanja u pripremi, provedbi i analizi nalaza istraživanja 5. Kritički prosuđivati metode istraživanja u konkretnim kvalitativnim istraživanjima te zaključke donijete na temelju njih 6. Prezentirati nalaze vlastitog (grupnog) kvalitativnog istraživanja i kritički se osvrnuti na njih
Literatura
Obvezna

1. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (str. 571-613);

2. Braun, V. i Clarke, V. (2013). Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners. London: Sage.

3. Mills, J. i Birks, M. (2014). Qualitative Methodology: A Practical Guide.London: Sage.

4. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research – a practical handbook (3rd ed.). London: Sage.

Dopunska

1. Angrosino, M. (2008). Doing Ethnographic and Observational Research. London: Sage. 2. Camic, P.M., Rhodes, Jean E. i Yardley, Lucy (Ur.) (2003). Qualitative research in psychology: expanding perspectives in methodology and design. Washington DC: American Psychological Association. 3. Emmison, M., Smith, P. i Mayall, M. (2013). Researching the Visual (2nd ed.). London: Sage. 4. Lyons, E., i Coyle, A. (Ur.) (2007). Analysing qualitative data in psychology. London: Sage. 5. Rubin, H.J. i Rubin, I.S. Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data (3rd ed.). London: Sage. 6. Silverman, D. (2012). Interpreting Qualitative Data (4th ed.). London: Sage. 7. Smith, J.A., Flowers, P. i Larkin, M. (2009). Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research. London: Sage. 8. Stewart, D.W. i Shamdasani, P.N. (2014). Focus Groups, Theory and Practice Third Edition. London: Sage. 9. Stringer, E.T. (2014). Action Research (4th ed.). London: Sage. 10. Wooffitt, R. (2005). Conversation Analysis and Discourse Analysis. A Comparative and Critical Introduction. London: Sage.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
  2. Uredno izvršene seminarske obveze
  3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.
Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

  1. Nastavne aktivnosti: seminarski radovi
  2. Završni ispit (pismeni)
Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.6 0
Seminarski rad 0.3 10
Seminarski rad 0.3 10
Seminarski rad 0.3 10
Ukupno tijekom nastave 2.5 30
Završni ispit 2.5 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Temeljna obilježja kvalitativne metode
2. Razlika u odnosu na kvantitativne metode
3. Filozofska osnova i povijesni izvori
4. Tehnike prikupljanja podataka
5. Dubinski intervju
6. Fokus grupe
7. Kvalitativno opažanje
8. Analize tekstualnih, vizualnih i auditivnih sadržaja
9. Akcijska istraživanja
10. Specifični pristupi u kvalitativnoj metodologiji
11. Analiza kvalitativnih podataka
12. Interpretacija kvalitativnih podataka
13. Valjanost nalaza kvalitativnih istraživanja
14. Dosezi kvalitativnih istraživanja
15. Načini prezentiranja kvalitativnih nalaza