Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta KVALITATIVNA METODOLOGIJA
Kratica predmeta PSIP5-6 Šifra predmeta 97930
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Martina Knežević
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail martina.knezevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 605
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s kvalitativnom metodologijom. Razvijanje sposobnosti provođenja kvalitativnih istraživanja i pisanja izvještaja o kvalitativnim istraživanjima.

Sadržaj predmeta: Temeljna obilježja kvalitativne metode; Razlika u odnosu na kvantitativne metode; Filozofska osnova i povijesni izvori; Tehnike prikupljanja podataka; Dubinski intervju; Fokus grupe; Kvalitativno opažanje; Analize tekstualnih, vizualnih i auditivnih sadržaja; Akcijska istraživanja; Specifični pristupi u kvalitativnoj metodologiji; Analiza kvalitativnih podataka; Interpretacija kvalitativnih podataka; Valjanost nalaza kvalitativnih istraživanja; Dosezi kvalitativnih istraživanja; Načini prezentiranja kvalitativnih nalaza.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati temeljne značajke različitih kvalitativnih metoda te kvalitativne metodologije općenito; Objasniti prednosti i nedostatke kvalitativnih istraživanja u odnosu na kvantitativna; Isplanirati metodološki adekvatno kvalitativno istraživanje na specifičnu temu; Primijeniti znanja o jednoj od metoda kvalitativnih istraživanja u pripremi, provedbi i analizi nalaza istraživanja; Kritički prosuđivati metode istraživanja u konkretnim kvalitativnim istraživanjima te zaključke donijete na temelju njih; Prezentirati nalaze vlastitog (grupnog) kvalitativnog istraživanja i kritički se osvrnuti na njih
Literatura
Obvezna
 • Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (str. 571-613); 
 • Braun, V. i Clarke, V. (2013). Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners. London: Sage.
 • Mills, J. i Birks, M. (2014). Qualitative Methodology: A Practical Guide .London: Sage.
 • Silverman, D. (2010). Doing Qualitative Research – A Practical Handbook (3rd ed.). London: Sage.
Dopunska
 • Angrosino, M. (2008). Doing Ethnographic and Observational Research. London: Sage.
 • Camic, P.M., Rhodes, Jean E. i Yardley, Lucy (Ur.) (2003). Qualitative Research in Psychology: Expanding Perspectives in Methodology and Design. Washington DC: American Psychological Association.
 • Emmison, M.,  Smith, P. i  Mayall, M. (2013). Researching the Visual (2nd ed.). London:  Sage.
 • Lyons, E., i Coyle, A. (Ur.) (2007). Analysing Qualitative Data in Psychology. London: Sage.
 • Rubin, H.J. i Rubin, I.S.  Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data (3rd ed.). London: Sage.
 • Silverman, D. (2012).  Interpreting Qualitative Data (4th ed.). London: Sage.
 • Smith, J.A., Flowers, P. i Larkin, M.  (2009). Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research. London: Sage.
 • Stewart, D.W. i Shamdasani, P.N. (2014). Focus Groups, Theory and Practice Third Edition. London: Sage.  
 • Stringer, E.T.  (2014). Action Research (4th ed.). London: Sage.
 • Wooffitt, R. (2005). Conversation Analysis and Discourse Analysis. A Comparative and Critical Introduction. London: Sage.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
 • Završni pisani i usmeni ispit (minimum za prolaz je 50% bodova).
Način ocjenjivanja

Nastavne aktivnosti Kolokvij – 30%

Kritički prikaz – 30%

Grupni rad na vježbama – 10%

Završni ispit – 30%

Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100% bodova) tijekom nastave

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 1 30
Kritički prikaz 1 30
Rad na vježbama 0.8 10
Ukupno tijekom nastave 4 70
Završni ispit 1 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 9. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Temeljna obilježja kvalitativne metodologije, razlika u odnosu na kvantitativne metode.
3. Povijesni izvori kvalitativne metodologije.
4. Planiranje i osmišljavanje kvalitativnog istraživanja.
5. Strategije uzorkovanja i regrutiranja, etička pitanja u kvalitativnim istraživanjima
6. Kvalitativni intervju - priprema i provođenje.
7. Fokusne grupe - priprema i provođenje.
8. Priprema i prikupljanje tekstualnih podataka.
9. 1. kolokvij
10. Kvalitativne metode analize podataka: pregled glavnih pristupa.
11. Kvalitativne metode analize podataka: upoznavanje s podacima i kodiranje.
12. Kvalitativne metode analize podataka: obrasci, teme i interpretacija.
13. Prikupljanje i kvalitativna analiza sekundarnih podataka.
14. Mješoviti istraživački pristup.
15. Vrednovanje kvalitativnog pristupa. Završno predavanje.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje.
2. Vježbe vezane uz temu predavanja
3. Vježbe vezane uz temu predavanja
4. Vježbe vezane uz temu predavanja
5. Vježbe vezane uz temu predavanja
6. Vježbe vezane uz temu predavanja
7. Vježbe vezane uz temu predavanja
8. Vježbe vezane uz temu predavanja
9. 1. kolokvij
10. Vježbe vezane uz temu predavanja
11. Vježbe vezane uz temu predavanja
12. Vježbe vezane uz temu predavanja
13. Vježbe vezane uz temu predavanja
14. Vježbe vezane uz temu predavanja
15. Završno predavanje