Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Krizno komuniciranje
Kratica predmeta KD1 4-2 Šifra predmeta 198636
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matilda Kolić Stanić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail matilda.stanic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Krešimir Dabo
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje
Kontakt e-mail kresimir.dabo@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Predmet omogućava studentima stjecanje znanja o vrstama kriza i institucijama koje su njima pogođene, iz perspektive odnosa s javnošću.  Osim što daje uvid u načine na koji se krize mogu prevenirati, odnosno predvidjeti, predmet opisuje metode korištenja instrumenata odnosa s javnošću u upravljanju kriznim situacijama. U seminarima se analiziraju krizni slučajevi u različitim društvenim i kulturnim područjima u Hrvatskoj i svijetu čime se, uz usvajanje pravila i operacionalizacije kriznog komuniciranja, studente priprema za samostalni i timski rad u vrednovanju i analiziranju kriza i nošenja s njima, pogotovo s obzirom na različite karaktere institucija i njihovih javnosti.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Identificirati vrstu krize u odnosu na karakter institucija i njihovih javnosti. 2. Predvidjeti moguće krize. 3. Pripremiti instituciju za nošenje s krizom. 4. Analizirati dosege krize. 5. Odabrati instrumente odnosa s javnošću u nošenju s krizom. 6. Izraditi krizni plan. 7. Vrednovati odgovor na krizu. 8. Prikazati modele upravljanja krizom.
Literatura
Obvezna

De la Cierva, Y., (2018.), Leading companies through storms and crises: Principles and best practices in conflict prevention, crisis management and communication,  Pearson, Madrid;

Coombs, W. T. (2019) Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding Fifth Edition, SAGE Publications. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne (odabrana poglavlja); Jugo, D. (2017) Menadžment kriznog komuniciranja,  Školska knjiga, Zagreb (odabrana poglavlja); Fearn-Banks, K. (2016) Crisis Communications: A Casebook Approach, Fifth Edition, Routledge Taylor&Francis Group, New York and London (odabrana poglavlja); Lerbinger, O. (2012) The Crisis Manager: Facing Disasters, Conflicts, and Failures, Routledge, New York (odabrana poglavlja); Mora,  J. M. Cultivating Reputation with the aid of Communication, u: Universities’ Reputation, Mora J. M. ur. EUNSA, Barañáin, 2015, Kindle edition.

 

Dopunska

De la Cierva, S. (2008) La comunicazione di crisi nella Chiesa, EDUSC, Roma; Novak, B. (2001) Krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima, BINOZA PRESS, Zagreb; Osmanagić Bedenik, N. (2010) Krizni menadžment: teorija i praksa, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 101-118; Perinić, J. (2007) Krizno komuniciranje na slučaju tragedije vatrogasaca na Kornatu, Zagreb: MEDIANALI, Vol.1 No.2 (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=65050); Regester, M., Larkin, J. (2002) Risk Issues and Crisis Management, 2nd edition, London: Kogan Page Limited;  Rowley, J. (2002) Using Case Studies in Research, Management Research News, Volume 25 Number 1 (https://arf-asia.org/resources/using_case_study_in_research.pdf); Tkalac Verčič, A. (2016) Odnosi s javnošću, Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb (odabrana poglavlja); Tomić, Z. (2016) Odnosi s javnošću – Teorija i praksa, 2. izdanje, Synopsis, Zagreb- Sarajevo (odabrana poglavlja).

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.
Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).

2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada je:
dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:
a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene
1) seminarske obveze – max. 20%
2) 1. kolokviji – max. 25%
3) 2. kolokviji – max. 25%
b) Završni ispit – 30% ocjene
usmeni ispit – max. 30%

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Društveni i kulturni kontekst djelovanja suvremenih institucija
2. Procjena ranjivosti institucija na krize
3. Definicije i klasifikacija kriza
4. Upravljanje krizom
5. Načela kriznog komuniciranja
6. Krizno komuniciranje s obzirom na javnosti
7. Prevencija krize
8. Kolokvij
9. Priprema za suočavanje s krizom: Krizni plan
10. Priprema za suočavanje s krizom: Krizni stožer
11. Komunikacija tijekom kriznih situacija
12. Prikladni instrumenti kriznog komuniciranja
13. Posebnosti s obzirom na vrstu krize
14. Vrednovanje odgovora na krizu
15. Kolokvij
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - Podjela seminarskih tema i upoznavanje sa sadržajem i ciljem seminarske nastave.
2. Krizno komuniciranje u prirodnim krizama
3. Krizno komuniciranje u tehnološkim krizama
4. Krizno komuniciranje u konfliktnim stanjima
5. Krize uzrokovane ilegalnim radnjama
6. Studija slučaja: kriza u državnim institucijama
7. Studija slučaja: kriza u kulturnim institucijama
8. Kolokvij
9. Studija slučaja: kriza u političkim institucijama
10. Studija slučaja: kriza u crkvenim institucijama
11. Studija slučaja: kriza u neprofitnim organizacijama
12. Studija slučaja: kriza u sportskim institucijama
13. Studija slučaja: kriza u korporativnom sektoru
14. Studija slučaja: kriza u odgojno-obrazovnim ustanovama
15. Kolokvij