Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi
Kratica predmeta SESD3-6I Šifra predmeta 223907
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Seminari 10
Vježbe 5
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matea Vidulić
Akademski stupanj/naziv Mag. comm. Zvanje Asistent
Kontakt e-mail matea.vidulic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predemta je razviti kod studenata interpersonalne i komunikacijske vještine koje su potrebne u palijativnoj skrbi, kao i upoznati ih sa instrumentima i smjernicama za priopćavanje loših vijesti, te smjernicama za komunikaciju tjekom procesa žalovanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će: - izgraditi terapijski odnos s pacijentima i članovima njegove obitelji, - poticati kvalitetnu komunikaciju unutar tima, ali i s ostalim kolegama, - izabrati prikladne metode povezivanja i interakcije s obzirom na dob, želje i intelektualne sposobnosti pacijenta i obiteljskih njegovatelja te biti sigurni da su razumjeli donesene odluke, - opisati različite oblike komunikacije (na primjer verbalnu, neverbalnu, formalnu i neformalnu) pacijenata i obiteljskih njegovatelja, - upotrijebiti smjernice za priopćavanje loših vijesti, ako su dostupne, - prilagoditi način izražavanja u različitim stadijima bolesti, - uvažavati kulturološke razlike i izbjegavati upotrebu medicinskog žargona, - podupirati pacijentove informirane odluke o količini informacija koju želi primiti i podijeliti s obitelji, - uskladiti tempo priopćavanja informacija sa sklonostima i kognitivnim sposobnostima pacijenata i članovima njegove obitelji.
Literatura
Obvezna
  • Kathleen K. Reardon: Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću, „Alineja”, Zagreb 1998.
  • Buckman R,Communication skills in palliative care: A practical guide, Neurologic Clinics, 2001;9(4): 989-1004.
  • Kumar SP, D’souza M, Sisodia V. Interpersonal communication skills and palliative care: “finding the story behind the story”. Indian J Palliat Care. 2014;20(1):62-64.
  • Wittenberg E, Reb A, Kanter E. Communicating with Patients and Families Around Difficult Topics in Cancer Care Using the COMFORT Communication Curriculum. Semin Oncol Nurs. 2018;34(3):264-273.
Dopunska

Relevantni stručni i znanstveni radovi

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u radu izvršavanjem postavljenih zadataka na nastavi i izvan nje kroz sudjelovanje u raspravama i u obliku pismenih sažetaka seminarskih tema i pisanja seminarskoga rada

Način polaganja ispita

Ocjena iz predmeta se sastoji od:

– nastavnih aktivnosti (kontinuirana provjera znanja, seminar, vježbe) i završnog ispita sukladno Pravilniku o studijima i studiranju

Način ocjenjivanja

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

  1. Nastavne aktivnosti: seminarski radovi (70%)
  2. Završni ispit (pismeni) (30%)

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Samostalni rad 0.1 0
Seminarsko izlaganje 0.4 20
Kolokvij-međuispit 0.5 25
Kolokvij-međuispit 0.5 25
Ukupno tijekom nastave 2.3 70
Završni ispit 0.7 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definicija komunikacije, pojam, vrste, ciljevi i načela komunikacije
2. Verbalna i neverbalna komunikacija
3. Prepreke u komunikaciji
4. Aktivno slušanje
5. Specifičnosti komunikacije u palijativnoj skrbi
6. Uloga i kompetencije medicinske sestre u komunikaciji pri pružanju i organizaciji palijativne skrbi
7. Komunikacija u timu
8. Komunikacija s bolesnikom i obitelji
9. Priopćavanje loših vijesti
10. Empatija
11. Komunikacija s osobama koje su u procesu žalovanja
12.
13.
14.
15.