Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Komunikacijske vještine
Kratica predmeta SP2-2 I Šifra predmeta 171657
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Krunoslav Novak
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail krunoslav.novak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 655
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kristijan Sedak
Akademski stupanj/naziv Mag. comm. Zvanje Asistent
Kontakt e-mail kristijan.sedak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je predočiti studentima osnovna načela, vrste i oblike ljudske komunikacije te specifičnosti komunikacije u zdravstvu i osposobiti ih za učinkovitu komunikaciju s pacijentima i članovima njihovih obitelji.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student će: - izreći definiciju komunikacije, objasniti pojam, vrste, ciljeve i načela komunikacije; - nabrojiti obilježja informacijske i terapijske komunikacije; - prepoznati i demonstrirati osnovne neverbalne i paraverbalne poruke; - objasniti i usporediti osnovne komunikacijske stilove; - prepoznati i demonstrirati osnovne prepreke u komunikaciji s pacijentom i članom obitelji; - prepoznati i razriješiti jednostavne prigovore u odnosu s pacijentom i članovima obitelji; - usporediti i protumačiti specifičnosti komunikacije s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti, djecom, adolescentima i starijim osobama; - pripremiti i izvesti prezentaciju na zadanu temu iz područja sestrinstva; - identificirati i odabrati primjeren stil vođenja u timu.
Literatura
Obvezna

1. Kathleen K. Reardon: Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću, „Alineja”, Zagreb 1998.
2. Donald C. Pennington: Osnove socijalne psihologije, Naklada Slap, Jastrebarsko 1996.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Uredno izvršene vježbe

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Samostalni rad 0.1 0
Aktivnost na nastavi 0.3 30
Ukupno tijekom nastave 1.2 30
Završni ispit 0.8 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u komunikaciju
2. Definicija komunikacije, pojam, vrste, ciljevi i načela komunikacije
3. Verbalna i neverbalna komunikacija
4. Prepreke u komunikaciji
5. Slušanje, značaj slušanja i tehnike aktivnog slušanja
6. Prigovori i tehnike rješavanja prigovora
7. Povratna informacija
8. Asertivna komunikacija
9. Empatija i značaj empatije u komunikaciji s pacijentom i njegovom obitelji
10. Komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti
11. Komunikacija s djecom i adolescentima
12. Komunikacija sa starijim osobama
13. Prezentacijske vještine
14. Komunikacija u timu
15.