Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (redoviti) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kliničke vježbe zdravstvene njege 2
Kratica predmeta SESP4-6 Šifra predmeta 144173
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Vježbe 120
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marta Čivljak
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marta.civljak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 618
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj ovog predmeta je studentu prenijeti osnove zbrinjavanja bolesnika na neurološkim, internističkim i pedijatrijskim odjelima u području zdravstvene njege. Stečeno znanje i vještine trebaju omogućiti studentu razumijevanje cjelokupnog procesa sestrinske skrbi za internističkog, neurološkog i pedijatrijskog bolesnika. Iz navedenih područja student će biti osposobljen primijeniti kvalitetnu zdravstvenu njegu u sestrinskoj praksi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen za: - primjenu sestrinske dokumentacije na internom, neurološkom i pedijatrijskom odjelu; - navesti i objasniti načine prijema i otpusta bolesnika; - objasniti protokol zbrinjavanja bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja; - opisati i objasniti važnost monitoriranja bolesnika; - opisati pripremu bolesnika za različite terapijske i dijagnostičke postupke; - opisati i izvoditi Mantoux test; - objasniti pripremu i primijeniti infuzijske otopine kroz infuzijske pumpe; - objasniti primjenu i moguće komplikacije transfuzije krvi ili krvnog pripravka; - opisati i objasniti primjenu citostatske terapije; - opisati i objasniti postupke zbrinjavanja bolesnika u sterilnim jedinicama; - navesti indikacije za uvođenje nazogastrične sonde; - objasniti postupak i uvesti nazogastriču sondu; - objasniti postupak aspiracije sekreta iz dišnih putova; - objasniti tehnike hranjenja neurološkog bolesnika; - objasniti mjere samozaštite prilikom primjene citostatske terapije; - navesti stanja koja mogu dovesti do poremećaja svijesti; - opisati postupke za uzimanje mikrobioloških uzoraka; - opisati i objasniti važnost procjene psihomotornog rasta i razvoja djeteta; - opisati i primijeniti tehnike pridržavanja djeteta za pojedine medicinsko-tehničke zahvate; - objasniti važnost pripreme inkubatora za prihvat djeteta; - identificirati patološka stanja u vitalno ugroženog djeteta; - planirati zdravstvenu njegu u jedinici intenzivnog liječenja na pedijatrijskom odjelu; - opisati, objasniti i provoditi monitoriranje vitalno ugroženog djeteta; - opisati i objasniti važnost partnerskog odnosa s bolesnim djetetom i roditeljima; - opisati i objasniti razlike u postupcima reanimacije novorođenčeta i malog djeteta.
Literatura
Obvezna

1. Ozimec, Š.: Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2014.
2. Ozimec, Š.: Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2014.
3. Morović-Vergles, J. i sur.: Interna medicina – odabrana poglavlja. Slap i Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2008.
4. Vrhovac, B. i sur.: Interna medicina, Naklada Ljevak, Zagreb 2008. (odabrana poglavlja)
5. Sedić, B.: Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2014.
6. Mardešić, D. i sur.: Pedijatrija (odabrana poglavlja), Školska knjiga, Zagreb 2003.
7. Turuk, V.: Zdravstvena njega djeteta (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2014.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave 
2. Uredno izvršene vježbe

Način polaganja ispita
Način ocjenjivanja
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 4 100
Ukupno tijekom nastave 4 100
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE