Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
3.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Kirurgija, traumatologija i ortopedija
Kratica predmeta SP5-2 I Šifra predmeta 172063
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mladen Stanec
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail mladen.stanec@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 633
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Milas
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail ivan.milas@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studentima prenijeti znanje o osnovama opće kirurgije.
Studentima prenijeti znanje o osnovama kirurgije u ortopediji.
Studentima prenijeti znanje o osnovama kirurgije u traumatologiji.
Studentima prenijeti znanje o načelima kliničkog liječenja kirurških, ortopedskih i traumatoloških bolesnika.
Studentima prenijeti znanje o mogućim postoperacijskim komplikacijama.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - objasniti i primijeniti stečeno teorijsko i praktično znanje te vještine vezane uz kliničko liječenje kirurških, ortopedskih i traumatoloških bolesnika; - objasniti kliničku sliku, kirurške pristupe, vrste operacija i moguće postoperativne komplikacije u liječenju najčešćih kirurških bolesti i ozljeda organskih sustava; - izvesti postavljanje venskog i CV puta, kateterizacije za predoperacijsku pripremu bolesnika; - objasniti temelje parenteralne i enteralne prehrane; - provesti postoperacijski monitoring bolesnika; - objasniti simptomatologiju, patologiju i patofiziologiju, dijagnostiku i terapiju glavnih kirurških bolesti.
Literatura
Obvezna

1. Prpić I. Kirurgija za više medicinske škole, Medicinska naklada, Zagreb 1996.
2. Prpić I. i sur. Kirurgija za medicinare, Školska knjiga, Zagreb 2002.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave)
2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.7 0
Samostalni rad 0.2 0
Ukupno tijekom nastave 0.9 0
Završni ispit 1.1 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u kirurgiju
2. Rana i cijeljenje rane
3. Abdominalna kirurgija
4. Torakalna kirurgija
5. Vaskularna kirurgija
6. Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
7. Traumatologija i ortopedija
8. Urologija
9. Dječja kirurgija
10. Neurokirurgija
11.
12.
13.
14.
15.