Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Jezična kultura i izražavanje
Kratica predmeta KOMP4-5 Šifra predmeta 132566
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marijana Togonal
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marijana.togonal@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matilda Kolić Stanić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail matilda.stanic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je kolegija Jezična kultura i izražavanje upoznati studente s hrvatskom jezičnom kulturom, jezičnim normama i obilježjima pojedinih funkcionalnih stilova standardnoga jezika. Kombinacijom predavanja i vježbi studenti će se osposobiti za usmeno i pisano jezično izražavanje usklađeno sa standardnojezičnom normom hrvatskoga jezika.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Primijeniti standardnojezične norme u pisanome i govornome diskursu. 2. Vrednovati i raspravljati o bogatstvu i odnosima purizma, purističkih načela i jezičnoj kulturi. 3. Spoznati važnost jezične kulture u poslovnoj i javnoj komunikaciji. 4. Kritički analizirati uporabni jezik u prostoru javne komunikacije. 5. Znati se služiti normativnim priručnicima.
Literatura
Obvezna

1. Frančić, Anđela, Hudeček, Lana, Mihaljević, Milica (2006). Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. (odabrani dijelovi) 2. Horvat, Marijana, Štebih Golub, Barbara. (2010). “Posljedice internacionalizacije u hrvatskome jeziku.” Zagreb. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 36/1. Zagreb. str. 1-21.  3. Opačić, Nives. (2006). Hrvatski u zagradama. Globalizacijske jezične stranputice. Hrvatska sveučilišna naknada. Zagreb. (odabrani dijelovi). 4. Opačić, Nives. (2007). “Prodor engleskih riječi u hrvatski jezik.” Jezik 54. str. 22-27. 5. Pašalić, Magda; Marinov, Sanja. “Te English language and globalization.” (2008). Školski vjesnik 57. 3-4. str. 249-258. 6. Samardžija, Marko. Udžbenik iz jezika za 4. razred gimnazije. Školska knjiga. Zagreb. (odabrani dijelovi). 7. Sapunar Knežević, Andrea,  Togonal, Marijana. (2012). “Hrvatski jezični standard u jeziku javne komunikacije: Uloga medija u oblikovanju hrvatske jezične svijesti i kulture.” Medianali. Godište VI. Br. 12. Str. 17-34. 8. Silić, Josip (2006). Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Disput. Zagreb. (odabrani dijelovi). 9. Težak, Stjepko; Babić, Stjepan. (2000). Gramatika hrvatskoga jezika. Školska knjiga. Zagreb. (odabrani dijelovi) 10. Žanić, Ivo. (2004). “Nove stvarnosti i njihovi nazivi. Kako i zašto nastaju riječi i tko je za to kriv.” Politička misao. Vol. XLI. br. 1. str. 74-91.

Dopunska

Mihaljević, M. (2002). Funkcionalni stilovi hrvatskoga (standardnog) jezika. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Knj. 28. (2002). str. 325. – 343. (dostupno na internetu).

Matković, M. (2005). Ah, taj hrvatski. Jezični savjetnik za svakoga. Večernji list: Zagreb.

Mićanović, K. (2006). Hrvatski s naglaskom: standard i jezični varijeteti. Disput: Zagreb

Alerić, M., Alerić Gazdić, T. (2009 ). Pozitivan stav prema hrvatskome standardnom jeziku kao uvjet njegova uspješnijega ovladavanja. Lahor, časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. Godište IV. Br. 7. str. 5. – 19. (dostupno na internetu)

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave

         – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenome nastavnom planu

    2. Aktivnost na nastavi:

  • čitanje zadane literature.
  • stjecanje minimalnoga uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.
Način polaganja ispita

 

Kontinuirano vrednovanje studentskoga rada kroz:

1) Nastavne aktivnosti

–  1. kolokvij (pisani) i 2. kolokvij (pisani)

  • čitanje zadane literature

2) Završni ispit (pisani).

Način ocjenjivanja

 

1. Nastavne aktivnosti – 70 %:

a)    1. kolokvij – 35 %
b)    2. kolokvij – 35 %

2.    Završni pisani ispit – 30 %

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskoga rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodne napomene o kolegiju: jezična kultura; jezik i govor.
2. Normiranost hrvatskoga jezika. Normativni priručnici.
3. Višefunkcionalnost hrvatskoga standardnog jezika.
4. Specifičnosti novinarsko-publicističkog stila.
5. Administrativni stil hrvatskoga jezika.
6. Književno-umjetnički i razgovorni stil hrvatskoga jezika.
7. Znanstveni stil hrvatskoga jezika.
8. Kolokvij.
9. Pravopisna norma. Odabrani primjeri.
10. Pravogovorna norma. Odabrani primjeri.
11. Morfološka norma. Odabrani primjeri.
12. Leksička norma. Odabrani primjeri.
13. Utjecaj globalizacije na jezičnu kulturu.
14. Internetska komunikacija i jezična kultura.
15. Kolokvij.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne napomene o kolegiju: jezična kultura; jezik i govor.
2. Normiranost hrvatskoga jezika. Normativni priručnici.
3. Višefunkcionalnost hrvatskoga standardnog jezika.
4. Specifičnosti novinarsko-publicističkog stila.
5. Administrativni stil hrvatskoga jezika.
6. Administrativni stil hrvatskoga jezika.
7. Znanstveni stil hrvatskoga jezika.
8. Kolokvij.
9. Pravopisna norma. Odabrani primjeri.
10. Pravogovorna norma. Odabrani primjeri.
11. Morfološka norma. Odabrani primjeri.
12. Leksička norma. Odabrani primjeri.
13. Utjecaj globalizacije na jezičnu kultur
14. Internetska komunikacija i jezična kultura.
15. Kolokvij.