Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Javno zdravstvo
Kratica predmeta SP3-8 I Šifra predmeta 171654
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dinko Puntarić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail dinko.puntaric@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 619
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Marica Miletić-Medved
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail marica.miletic-medved@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je predočiti studentima javnozdravstvene pojmove i probleme te ih osposobiti da primjenjuju i analiziraju javnozdravstvene probleme i samostalno procjenjuju uzročno-posljedične čimbenike. Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalno planiranje sestrinskih postupaka i mjera u području javnog zdravstva.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student će: - objasniti osnovne pojmove iz područja javnog zdravstva (zdravlje, sustav zdravstvene zaštite, zdravstveno gospodarstvo); - identificirati i opisati čimbenike rizika koji utječu na zdravlje u svim skupinama društvene zajednice te analizirati i povezati odnos između njih; - opisati metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti, nezaposlenosti i zdravlja; - protumačiti odnose između socijalnih potreba i socijalne zaštite, suzaštite i samozaštite; - predložiti i samostalno planirati sestrinske postupke i mjere u preventivno-medicinskom i socijalno-medicinskom aspektu na svim razinama zdravstvene zaštite; - procijeniti učinke sestrinskih postupaka i mjera u preventivno-medicinskom i socijalno-medicinskom aspektu.
Literatura
Obvezna

Puntarić D., Stašević, I., Ropac, D. i sur.: Javno zdravstvo, Medicinska naklada/Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 2017.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
2. Uredno izvršene vježbe
3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Samostalni rad 0.2 0
Aktivnost na nastavi 0.5 30
Ukupno tijekom nastave 1.8 30
Završni ispit 1.2 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Definiranje zdravlja i sustava zdravstvene zaštite
2. Činitelji koji utječu na zdravlje
3. Unapređenje i promocija zdravlja
4. Zdravstvene potrebe i zdravstveni zahtjevi
5. Zdravstveno stanje stanovništva
6. Populacijska dinamika i demografska obilježja
7. Zdravlje pojedinca i zajednice
8. Čimbenici rizika za zdravlje
9. Zdravstveno gospodarstvo
10. Metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti
11. Nezaposlenost i zdravlje
12. Socijalne potrebe i socijalna zaštita
13. Suzaštita i samozaštita
14. Ocjena zdravstvenog stanja stanovništva
15. Intervencija prilikom kroničnih bolesti