Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Izvješćivanje o vjerskim temama
Kratica predmeta KD2 3-3 Šifra predmeta 198644
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Suzana Peran
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail suzana.peran@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kristijan Sedak
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Asistent
Kontakt e-mail kristijan.sedak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je predmeta upoznati studente s posebnostima vjerskog novinarstva te specifičnostima izvještavanja o vjerskim temama i zbivanjima u crkvenim i svjetovnim medijima. Studenti će sudjelovati u vježbama izvještavanja s vjerskih događanja. Razumijevanje specifičnosti vjerskoga novinarstva. Poznavanje vjerske terminologije i specifičnosti vjerskih zajednica. Mogućnost samostalnog praćenja vjerskih tema za crkvene i svjetovne medije. Samostalno pisanje vijesti i izvještaja s područja vjerske tematike.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Prepoznati ulogu i značaj vjerskog novinarstva u medijskom izvješćivanju. Objasniti specifičnosti izvještavanja o vjerskim temama i zbivanjima u crkvenim i svjetovnim medijima. Opisati tijek razvoja vjerskog novinarstva u Hrvatskoj. Izdvojiti glavne značajke hrvatskih katoličkih medija. Samostalno napisati vijesti i izvješća s područja vjerske tematike.
Literatura
Obvezna

Mataušić, J. M., Sredstva društvene komunikacija i pastoralno djelovanje Crkve (skripta), Zagreb, 2003. (90 str.); Mataušić, J. M., Vječno i prolazno u kršćanskom medijskom naviještanju, u: Agencijsko novinarstvo i kršćanska poruka, Zagreb, 2004., str. 106-122; Peran, S., Društvena odgovornost novinara i kršćanska načela, u: Mediji i društvena odgovornost, Zagreb, 2010., str. 131-143; Peran, S., Mediji u krizi o Crkvi u krizi, u: Komunikacija i mediji u krizi, Zagreb, 2011., str. 223-241; Rustja, B., Izazivi sodobnih medijev, Kopar (104 str), 2009.; Valković, J., Evangelizacija u eri medija: mogućnosti i problemi komuniciranja. u: Bogoslovska smotra, 81 (2011) 3, str. 675-696.

Dopunska

Devčić, I., Crkva i svijet medija: put od nepovjerenja do poziva na dijalog, u: Riječki teološki časopis, 2006, str. 5-25; Mataušić, J. M., Religija u trenutku hrvatske komunikacije (2), u: Trenutak hrvatske komunikacije, 1995., str. 119-129; Bolfek, M., Vjerske teme u društvenim medijima, u: Agencijsko novinarstvo i kršćanska poruka, 2004., str. 33-38.; Rustja, B., Katoličko (agencijsko) novinarstvo – granice i mogućnosti, u: Agencijsko novinarstvo i kršćanska poruka, 2004., str. 100-105.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.

2. Uredno izvršene vježbe.

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – Odrađene vježbe, 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).

2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64,9 %

dobar (3) – 65-79,9 %

vrlo dobar (4) – 80-89,9 %

izvrstan (5) – 90-100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1) Vježbe – max. 20 %;

2) 1. kolokvij – max. 25 %;

3) 2. kolokvij – max. 25 %;

b) Završni ispit

4) Usmeni ispit – max. 30 % (zaprolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja)

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Rad na vježbama 0.56 20
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Ukupno tijekom nastave 3.16 70
Završni ispit 0.84 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 7. i 14. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno izlaganje. Definiranje pojmova.
2. Specifičnosti vjerskoga novinarstva.
3. Katolički novinar – vjernik i/ili profesionalac.
4. Vjerski sadržaji u javnim i komercijalnim medijima.
5. Specifičnosti vjerske terminologije
6. Govor religije i govor medija.
7. Kolokvij.
8. Vjersko novinarstvo i/ili crkveno novinarstvo. Analiza primjera.
9. Načini komuniciranja vjerskih tema i zbivanja u svjetovnim medijima – primjeri po novinarskim vrstama.
10. Tiskovni uredi i crkvene ustanove kao izvor informacije.
11. Vjersko novinarstvo u Republici Hrvatskoj.
12. Vrste i specifičnosti hrvatskih katoličkih medija.
13. Izvještavanje za tiskane i elektronske katoličke medije.
14. Kolokvij.
15. Završno predavanje.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodna vježba. Upute i diskusija.
2. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
3. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
4. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
5. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
6. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
7. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
8. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
9. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
10. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
11. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
12. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
13. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
14. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.
15. Izrada vježbe s područja vjerskog novinarstva. Analiza vježbe i diskusija.