Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Izradba diplomskog rada
Kratica predmeta PSD32 Šifra predmeta 157456
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mentor diplomskog rada
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Komentor diplomskog rada, ukoliko se imenuje
Akademski stupanj/naziv Zvanje
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Definiranje teme istraživanja u odabranom području psihologije. Odabir istraživačke metode primjerene za odgovor na postavljeni istraživački problem. Osmišljavanje nacrta istraživanja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Primijeniti teorijska znanja stečena tijekom studija u definiranju teme i odabiru primjerene istraživačke metode istraživanj. Osmišljavanje primjerenog nacrta istraživanja za obradu odabrane teme. Vrednovati dosadašnju relevantnu literaturu za odabranu temu .
Literatura
Obvezna

Ovisno o temi diplomskog rada.

Dopunska

Ovisno o temi diplomskog rada.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seNe Isključivo kontinuirano praćenje nastaveDa Ulazi u prosjekNe
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Na sjednici Stručnog vijeća Odjela za psihologiju odobrena tema  i mentor/komentor te imenovano Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada. 

Način polaganja ispita

Ne polaže se

Način ocjenjivanja

Ne ocjenjuje se.

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Kontinuirani samostalni rad i redovite konzultacije s mentorom/komentorom 4 100
Ukupno tijekom nastave 4 100
Završni ispit
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE