Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Istraživačko novinarstvo
Kratica predmeta KD2 1-2 Šifra predmeta 186792
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Suzana Peran
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail suzana.peran@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Uldrijan
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail ivan.uldrijan@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kristijan Sedak
Akademski stupanj/naziv Magistar komunikologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail kristijan.sedak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je predmeta izložiti osnove istraživačkoga novinarstva s teorijskoga i praktičnoga aspekta, s naglaskom na hrvatsko istraživačko novinarstvo u kontekstu europske kontinentalne tradicije i angloameričke tradicije. Studenti će biti upoznati sa specifičnostima istraživačkoga novinarstva u raznim medijima kao i s analizom važnijih primjera istraživačkih radova, a ujedno će se razmotriti i sama definicija istraživačkoga novinarstva u usporedbi s temeljnim poslanjem novinarstva.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Definirati osnovne pojmove iz istraživačkoga novinarstva. Izdvojiti glavne značajke i specifičnosti istraživačkoga novinarstva u raznim medijima. Usporediti europsku kontinentalnu i angloameričku tradiciju u istraživačkom novinarstvu. Analizirati osnovne postavke istraživačkih radova. Prepoznati ulogu i značaj istraživačkoga novinarstva u suvremenome svijetu.
Literatura
Obvezna

Bešker, I., Obad, O. i dr. (2004), Istraživačko novinarstvo, Zagreb: Press Data.

De Burgh, H. (ed.) (2000), Investigative Journalism. Context and Practice, London / New York: Routledge.

Dopunska

Spark, D. (1999), Investigative Reporting. A Study in Technique, Oxford: Focal Press.

Hunter, M. L. (2011); Story-based Inquiry: A manual for investigative journalists, UNESCO, https://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf.

Stober, R., (1992), „Medien als vierte Gewalt – Zur Verantwortung der Massenmedien“, u: Wittkämper, Gerhard W. (ur.), Medien und Politik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Ullman, J., Colbert, J. (eds.) (1992), The Reporter’s Handbook. An Investigator’s Guide to Documents and Techniques, New York: St. Martin’s Press.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu.
  2. Uredno izvršene vježbe.
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno kroz vježbe, seminar  i kolokvij.
Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – vježbe; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).
2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64,9 %

dobar (3) – 65-79,9 %

vrlo dobar (4) – 80-89,9 %

izvrstan (5) – 90-100 %

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene    

vježbe – max. 20 %;    

kolokvij – max. 25 %;   

seminarski rad  – max. 25 %;

b) Završni ispit   Usmeni ispit – max. 30 % (za prolaz je nužno točno odgovoriti na 50 % postavljenih pitanja).

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Rad na vježbama 0.76 20
Seminarski rad 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 7. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u istraživačko novinarstvo: osnovni pojmovi i definicija
2. Osnovna načela istraživačkoga novinarstva
3. Povijest istraživačkoga novinarstva
4. Europska kontinentalna tradicija i angloamerički model istraživačkoga novinarstva
5. Praksa istraživačkoga novinarstva u hrvatskim medijima
6. Metodika istraživačkoga rada u istraživačkom novinarstvu (osobine istraživačkih uradaka, osnovni model istraživanja, preliminarno istraživanje, središnje istraživanje)
7. Prvi kolokvij
8. Dostupnost podataka: javne baze podataka, podatci dostupni na internetu
9. Istraživačko intervjuiranje
10. Istraživačko novinarstvo u tisku i u elektroničkim medijima
11. Istraživačko novinarstvo na internetu i u digitalnim medijima
12. Etika istraživačkoga novinarstva
13. Zakonski okviri i istraživačko novinarstvo
14. Istraživačko novinarstvo i uređivačka politika (interesi oglašivača, komercijalizacija medija).
15. Verifikacija plana istraživanja
Seminari
Tjedan Tema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe – upoznavanje sa sadržajem i ciljem vježbi
2. Osnovna načela istraživačkoga novinarstva
3. Povijest istraživačkoga novinarstva
4. Europska kontinentalna tradicija i angloamerički model istraživačkoga novinarstva
5. Praksa istraživačkoga novinarstva u hrvatskim medijima
6. Metodika istraživačkoga rada u istraživačkom novinarstvu (osobine istraživačkih uradaka, osnovni model istraživanja, preliminarno istraživanje, središnje istraživanje)
7. Prvi kolokvij
8. Dostupnost podataka: javne baze podataka, podatci dostupni na internetu
9. Istraživačko intervjuiranje
10. Istraživačko novinarstvo u tisku i u elektroničkim medijima
11. Istraživačko novinarstvo na internetu i u digitalnim medijima
12. Etika istraživačkoga novinarstva
13. Zakonski okviri i istraživačko novinarstvo
14. Istraživačko novinarstvo i uređivačka politika (interesi oglašivača, komercijalizacija medija).
15. Verifikacija plana istraživanja