Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Integriranje duhovne skrbi u sestrinstvu
Kratica predmeta SESD3-7I Šifra predmeta 223909
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 5
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Anto Čartolovni
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail anto.cartolovni@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 628
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je upoznati studente sa osnovama duhovne skrbi te ih osposobiti da na vrijeme prepoznaju i odgovore na duhovne potrebe pacijenata. Predmet će pokriti europske ključne kompetencije medicinskih sestara i primalja u pružanju duhovne skrbi.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Student će: - razumjeti ulogu duhovnosti i duhovne skrbi, - objasniti položaj duhovnosti u odnosu na ljudsku narav, - objasniti važnost duhovne skrbi unutar holističke skrbi koja vodi ka cjelovitom odgovoru na čovjekove potrebe, - analizirati duhovnu skrb u kriznim situacijama i na kraju života - prepoznati povezanost duhovnih potreba s kvalitetom života - procijeniti i planirati provedbu duhovne skrb, - upoznati se s glavnim instrumentima za evaluaciju duhovnih potreba
Literatura
Obvezna
  • Živković, I., Vuletić, S. Posljednji trenutci prije vječnosti. Teološko- bioetički naglasci shvaćanja smrti i psihološko-duhovne intervencije namijenjene umirućima i ožalošćenima. HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, 2016. (odabrana poglavlja)
  • Vuletić, S., Juranić, B., Mikšić, Š., Rakošec, Ž. Palijativna skrb i medicinsko-duhovne potrebe terminalnih bolesnika, Bogoslovska smotra, 2014, 84(4):881-906.
Dopunska
  • Boughey, W. McSherry, J. Attard, Enhancing Nurses’ and Midwives’ Competence in Providing Spiritual Care: Through Innovative Education and Compassionate Care, Springer Verlag, 2021. (odabrana poglavlja)
  • Timmins F, Caldeira S. Spirituality in healthcare: Perspectives for Innovative Practice, Springer Publishers, 2019.
  • Haugan G. Meaning-in-life in nursing-home patients: a valuable approach for enhancing psychological and physical well-being? Journal of Clinical Nursing, 2014, 23(13- 14): 1830-1844.
  • Bush T, Bruni N. Spiritual care as a dimension of holistic care: a relational interpretation. International Journal of Palliative Nursing, 2008. 14;11:539-545
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u radu izvršavanjem postavljenih zadataka na nastavi i izvan nje kroz sudjelovanje u raspravama i u obliku pismenih sažetaka seminarskih tema i pisanja seminarskoga rada

Način polaganja ispita

Ocjena iz predmeta se sastoji od:

– nastavnih aktivnosti (kontinuirana provjera znanja, seminar, vježbe) i završnog ispita sukladno Pravilniku o studijima i studiranju.

Način ocjenjivanja

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

  1. Nastavne aktivnosti: seminarski radovi (70%)
  2. Završni ispit (pismeni) (30%)

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.4 0
Samostalni rad 0.1 0
Seminarsko izlaganje 0.3 20
Kolokvij-međuispit 0.4 25
Kolokvij-međuispit 0.4 25
Ukupno tijekom nastave 1.6 70
Završni ispit 0.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Antropološko obilježje čovjeka kao preduvjet duhovne skrbi u sestrinstvu
2. Duhovna skrb kao jedan od sastavnih elemenata sestrinske skrbi
3. Samoskrb i interpersonalni aspekti duhovne skrbi
4. Relacija kao osnova sestrinske i duhovne skrbi
5. Instrumenti za evaluaciju duhovnih potreba i pruženog odgovora (FICA)
6. Duhovna skrb u kriznim situacijama
7. Duhovna skrb na kraju života
8. Povezanost duhovnih potreba s kvalitetom života pacijenata
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.