Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
2.
Usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Integrirana medijska redakcija
Kratica predmeta KD2 3-1 Šifra predmeta 198641
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Suzana Peran
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail suzana.peran@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jakov Žižić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail jakov.zizic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Kristijan Sedak
Akademski stupanj/naziv Magistar komunikologije Zvanje Asistent
Kontakt e-mail kristijan.sedak@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 651
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Glavni cilj predmeta jest pojasniti povijesni kontekst nastanka integriranih medijskih redakcija te utjecaj koji tehnologija ima na proces proizvodnje vijesti i promjene medijskog sadržaja. Sekundarni cilj jest na primjeru modela medijske konvergencije pojasniti okolnosti hrvatskog tržišta kao i mogućeg utjecaja na kvalitetu sadržaja kada je riječ o integriranim medijskim procesima.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Opisati tijek razvoja integriranih medijskih redakcija. Prepoznati ulogu i značaj koju tehnologija ima na proces proizvodnje vijesti i promjene medijskog sadržaja. Analizirati osnovne postavke modela medijske konvergencije. Objasniti ulogu tehnologija na promjenu medijskog sadržaja. Ukazati na propuste modela integriranih medijskih sadržaja.
Literatura
Obvezna

Perišin Tena, Škaljac Gordana, Uloga deska u organizaciji informativnog programa televizijske kuće, Medianali, 3 (2009) 5, str. 203-228.; Brautović Mato, On line novinarstvo, Školska knjiga, 4. Poglavlje (str. 140-180), 2011.; Vobič, Igor (2009): Newsroom Convergence in Slovenia: Newswork Environments of the Media Organizations Delo and Žurnal media, Medijska istraživanja, 15 (2009) 1, str. 5-26.; Garcia Aviles Jose Alberto, Carvajal Miquel, Integrated and Cross-Media Newsroom Convergence, Convergence, 14 (2008) 2, str. 221-239, 2008.; Deuze, M., What is Multimedia Journalism?, Journalism Studies, 5 (2004) 2, str. 139-152.; Jenkins, H., Convergence Culture, Where old and New Media Collide, New York, 2006.

Dopunska

Davies N., Flath Earth News, poglavlje Workers (str. 49-74), Vintage Books, London, 2009.; Esser, F., Editorial Structures and Work Principles in British and German Newsrooms, European Journal of Communication, Vol. 13 (1998) 3, str. 375-405.; Gavranović, A., Mediji, mitovi i stvarnost, Sveučilišna knjižara, 2009.; Car, V., Konvergirani javni medijski servis, Politička misao, 44(2007) 2, str. 113-127.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom planu nastave

2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno i izloženo seminarsko izlaganje.

3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35% tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – kumulativno ostvareno na seminarskom izlaganju i na dva kolokvija.

Način polaganja ispita

1) Nastavne aktivnosti – seminarsko izlaganje; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni).

2) Završni ispit (usmeni).

Način ocjenjivanja

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70% ocjene

1) Seminarsko izlaganje – max. 20 %;

2) 1. kolokvij – max. 25 %;

3) 2. kolokvij – max. 25 %;

  1. b) Završni ispit

4) Usmeni ispit – max. 30 % (zaprolaz je nužno točno odgovoritina 50 % postavljenih pitanja).

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50-64,9 %

dobar (3) – 65-79,9 %

vrlo dobar (4) – 80-89,9 %

izvrstan (5) – 90-100

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2
Seminarsko izlaganje 0.76 20
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Kolokvij-međuispit 0.95 25
Ukupno tijekom nastave 3.86 70
Završni ispit 1.14 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno izlaganje. Uvodni pojmovi.
2. Tradicionalni model medija vs. konvergentni.
3. Razvoj medijske konvergencije.
4. Modeli medijske konvergencije.
5. Uloga deska u organizaciji informativnog programa.
6. Modeli naplaćivanja medijskog sadržaja.
7. Utjecaj tehnologije na promjenu sadržaja.
8. Kolokvij.
9. Konvergencija i javni medijski servisi.
10. Novinari s višestrukim vještinama.
11. Multiplatformski način rada i organizacija.
12. Konvergencija i korisnici.
13. Konvergencija medija i transformacija publike.
14. Nedostaci modela integriranih medijskih sadržaja.
15. Kolokvij.
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar - Podjela seminarskih tema i upoznavanje sa sadržajem i ciljem Seminarske nastave.
2. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
3. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
4. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
5. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
6. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
7. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
8. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
9. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
10. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
11. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
12. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
13. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
14. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.
15. Diskusija o odabranim tekstovima/studentskom seminaru i temi predavanja.