Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Informatika u zdravstvenoj njezi
Kratica predmeta SP2-1 I Šifra predmeta 171651
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Vježbe 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Mate Car
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail mate.car@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jadranka Božikov
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail jadranka.bozikov@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ivan Reiner
Akademski stupanj/naziv Mag. iur. Zvanje Predavač
Kontakt e-mail ivan.reiner@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Ines Birkić Belanović
Akademski stupanj/naziv Mag. med. techn. Zvanje
Kontakt e-mail ines.birkic.belanovic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Studentu predočiti osnove informatike te sestrinske informatike i njezinu primjenu u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi pomoći studentu u razumijevanju zdravstvenih informacijskih sustava, osobito u hrvatskome zdravstvenom sustavu, računalnih tehnika u sestrinskoj praksi te postupaka rada s relacijskim bazama podataka. Usvojene vještine omogućile bi studentu primjenu računala u komunikaciji i pretraživanju baze podataka te primjenu informatičke tehnologije u sestrinskoj dokumentaciji.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanog predmeta studenti će moći: - opisati i objasniti temeljne pojmove informatike te zdravstvenih informacijskih sustava; - objasniti i primijeniti računalne tehnike u procesu zdravstvene njege; - odabrati relevantne baze podataka koje su primjenjive u procesu zdravstvene njege te za učenje i istraživanje; - primijeniti informatičku tehnologiju u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama; - primijeniti informatiku u procesu unapređenja sestrinske dokumentacije i zaštiti zdravstvenih i osobnih podataka bolesnika.
Literatura
Obvezna

1. Kern, J., Petrovečki, M. (ur.): Medicinska informatika. Medicinska naklada, Zagreb 2009. (odabrana poglavlja)
2. Somek, M.: Skripta iz informatike, Zdravstveno veleučilište, e-stranice Katedre za informatiku, Zagreb 2010.
3. Priručnik za izvođenje vježbi (u izradi)

Dopunska
  1. Različiti priručnici za Excel, Word, PowerPoint i dr. dostupni on-line
  2. Članci iz stručnih i znanstvenih časopisa s temama iz sestrinske informatike
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
2. Uredno izvršene vježbe i domaća zadaća.

3. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:
1. Nastavne aktivnosti: domaća zadaća
2. Završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Samostalni rad 0.1 0
Domaća zadaća 0.2 30
Ukupno tijekom nastave 1.5 30
Završni ispit 0.5 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 2 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Pojam i zadaci Sestrinske informatike te njezina uloga u zdravstvenoj njezi, stručnom i znanstvenom radu.
2. Struktura i organizacija podataka. Tokovi podataka u skrbi o bolesniku i zdravstvenom sustavu.
3. Informatičko nazivlje, vrste podataka, norme i klasifikacije, korištenje klasifikacija i tezaurusa, šifrarnici.
4. Sistemska i aplikacijska programska potpora. Računalne mreže.
5. Obrada teksta, pregled funkcija MS Worda, obrada slika.
6. Tablično računanje i grafički prikaz podataka.
7. Baze podataka: modeli, primjena, načela pretraživanja.
8. Zdravstveni informacijski sustavi, elementi i funkcioniranje.
9. Boole-ova algebra. Pretraživanje mrežnih izvora i baza podataka. Složena pretraživanja.
10. Sestrinska dokumentacija. Primjena informatičke i komunikacijske tehnologije u svim komunikacijskim procesima u zdravstvu. Registri kao poseban oblik zdravstvenih informacijskih sustava.
11. Primjena ICT metoda u unapređenju procesa zdravstvene njege. Tele-njega, e-zdravlje, mobilne aplikacije za zdravlje.
12. Etički aspekti uporabe ICT tehnologije, kodeksi ponašanja i komunikacije na internetu. Evaluacija ICT aplikacija. E-učenje.
13.
14.
15.