Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta UVOD U AKADEMSKI STUDIJ
Kratica predmeta PSIP2-5 Šifra predmeta 186906
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 2
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Seminari 15
Vježbe 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Sandra Nakić Radoš
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Izvanredni profesor
Kontakt e-mail snrados@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dominik-Borna Ćepulić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Asistent
Kontakt e-mail dominik.cepulic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 657
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Primjena naučenih sadržaja. Osnove obradbe tekstualnih, grafičkih, zvučnih i slikovnih podataka. Upoznavanje Windows radne okoline (sučelje, nalozi, poslovi). Osnove rada s računalnim mrežama. Tehnike pretraživanja i zadavanja upita. Organiziranje preuzetih informacija iz baza podataka. Uporaba elektroničke pošte. Priprema dokumenata. Uvod u različite komunikacijske diskurse. Upoznavanje s elementima znanstvene pismenosti, osposobljavanje za samostalno formalno uobličavanje i predaju pismenog rada (rukopisa) uredništvima znanstvenog časopisa.

Sadržaj predmeta: Formalni i neformalni izvori informacija, internetski izvori i infromacijske tehnologije te načini njihova korištenja u studiju: knjižnični katalozi na webu, bibliografske baze podataka na webu. Strategije pretraživanja u knjižničnim katalozima. Posjet Nacionalnoi i sveučilišnoj knjižnici. Rad s MS Office paketom (obrada teksta u MS Wordu, rad s tablicama i grafovima u Excel-u, priprema prezentacija u Powerpoint-u). Rad s internetskim pretraživačima i korisnim aplikacijama i softwareom u akademskom radu. Osnove korištenja baza podataka. Oblikovanje usmene prezentacije, tj. izlaganja potpomognutog vizualnom prezentacijom. Akademsko pismo, znanstveni diskurs, vrste pisanih radova i njihovi elementi. Oblikovanje stručnog i znanstvenog teksta. Sustavi citiranja i oblikovanje bilješki. 

 

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Samostalno pripremiti i izložiti prezentaciju na izabranu temu; Primijeniti MS Word u akademskom radu; Primijeniti MS Excel u akademskom radu; Poznavati akademsko pismo i služiti se profesionalno relevantnim stilom pisanja.
Literatura
Obvezna
  • Oraić Tolić, D. (2011). Akademsko pismo – Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Naklada Ljevak.; American Psychological Association. (2020).Publication manual of the American PsychologicalAssociation (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000
  • APA (2013). Publication manual of the American Psychological Association, Sixth Edition. Washington: American Psychological Association.
Dopunska
  • Cox, J., Labert, J., Frye, C. (2010). Microsoft Office 2010 – Korak po korak. Zagreb: Dobar plan.
  • Informatički rječnik (1995). Zagreb: Znak.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70%nastave)Stjecanje minimalno 50% bodova (od ukupno 100 bodova)tijekom nastave

Način polaganja ispita
  • Konačna ocjena iz predmeta utvrđuje se isključivo vrednovanjem nastavnih aktivnosti, bez polaganja završnog ispita
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

 Nastavne aktivnosti – 100% ocjene:

  • Zadaće – 30%
  • Pismeni seminarski rad – 30%
  • Usmena prezentacija – 20%
  • Kolokvij – 20%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Domaća zadaća 0.36 30
Seminarski rad 0.36 30
Seminarsko izlaganje 0.24 20
Kolokvij-međuispit 0.24 20
Ukupno bodova tijekom nastave 2 100
Datumi kolokvija 12. tjedan nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Seminari
Tjedan Tema
1. Uvodni seminar
2. Uvod u akademsko pismo 1
3. Uvod u akademsko pismo 2
4. Uvod u akademsko pismo 3
5. Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
6. Oblikovanje tablica i grafičkih prikaza u Excelu
7. Oblikovanje vizualne prezentacije u MS PowerPointu
8. Oblikovanje usmene prezentacije
9. Upoznavanje sa strukturom znanstvenih radova
10. Upoznavanje sa strukturom znanstvenih radova
11. Službena komunikacija putem e-pošte
12. Kolokvij
13. Uporaba online aplikacija korisnih za akademski rad 1
14. Uporaba online aplikacija korisnih za akademski rad 2
15. Završni seminar
Vježbe
Tjedan Tema
1. Uvodne vježbe
2. Oblikovanje strukture seminarskog rada; upoznavanje s citiranjem i navođenjem literature
3. Primjena Worda u akademskom radu i pisanju
4. Pregledavanje online baza podataka
5. Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
6. Oblikovanje tablica i grafičkih prikaza u Excelu
7. Primjena oblikovanja vizualne prezentacije u PowerPointu
8. Primjena oblikovanja usmene prezentacije u PowerPointu
9. Analiza znanstvenih radova
10. Umijeće prezentiranja u MS PowerPointu
11. Umijeće prezentiranja u MS PowerPointu
12. Umijeće prezentiranja u MS PowerPointu
13. Umijeće prezentiranja u MS PowerPointu
14. Umijeće prezentiranja u MS PowerPointu
15. Završne vježbe