Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Ljetni
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni), Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, Preddiplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Statistika u društvenim istraživanjima
Kratica predmeta 2SOCP1-6 Šifra predmeta 197145
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 8
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 45
Vježbe 45
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Gordan Črpić
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor u trajnom zvanju
Kontakt e-mail gordan.crpic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 670
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Jadranka Kraljević
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail jadranka.kraljevic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 617
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Josip Ježovita
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Asistent
Kontakt e-mail josip.jezovita@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi  predmeta:

Ponavljanje osnova matematike. Upoznavanje sa statističkim opisom odnosa dviju ili više varijabli izraženih na različitim mjernim skalama. Upoznavanje s postavkama i racionalom statističkog zaključivanja s uzorka na populaciju. Usvajanje parametrijskih i neparametrijskih postupaka testiranja razlika i povezanosti među slučajnim varijablama. Ovladavanje računalnim programima predviđenim za korištenje deskriptivne i inferencijalne statistike u praksi.

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje sa svrhom statistike u društvenim znanostima. Tipovi mjerenja, vrste mjernih skala, vrste varijabli. Frekvencije i grupiranje rezultata te grafičko prikazivanje raspodjele rezultata mjerenja. Mjere središnje tendencije. Mjere varijabilnosti rezultata. Osnovni pojmovi kombinatorike i matematičke vjerojatnosti. Normalna raspodjela i druge važne raspodjele u društvenim znanostima. Mjere položaja rezultata u skupini (z-vrijednosti, centili, decili). Regresija i predviđanje. Koeficijent korelacije. Efikasnost prognoze i rezidualni varijabilitet. Koeficijent multiple korelacije i koeficijent parcijalne korelacije. Koeficijenti korelacije na ordinalnim varijablama.  Uvod u statističko zaključivanje, vrste uzoraka i zaključivanje o parametrima populacije na temelju uzorka. Teorijske raspodjele važnih statistika – prikaz, svojstva i stupnjevi slobode. Uvod u testiranje hipoteza, problem homogenosti varijance i testovi razlika između aritmetičkih sredina dva nezavisna uzoraka. Model zavisnih uzoraka i testiranje razlika između aritmetičkih sredina dvaju zavisnih uzorka. Testiranje razlika među proporcijama. Tipovi grešaka u statističkom testiranju razlika i računanje statističke snage testa. Testiranje značajnosti različitih koeficijenata korelacije i testiranje razlike između dvaju koeficijenata korelacije. Neparametrijska statistika i hi-kvadrat test. Neparametrijski testovi razlika između dvaju nezavisnih uzoraka. Neparametrijski testovi razlika između dvaju zavisnih uzoraka. Neparametrijski testovi razlika između više uzoraka (zavisnih i nezavisnih).

 

 
 
Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Upoznavanje s osnovnom statističkom teorijom i sa stručnim statističkim pojmovima. 2. Upoznavanje s procesom grupiranja podataka i rezultata te s njihovim tabličnim i grafičkim prikazivanjem. 3. Upoznavanje s korištenjem osnovnih deskriptivnih statističkih pokazatelja i testova te upoznavanje s prednostima i nedostacima njihovog korištenja. 4. Upoznavanje sa statističkim inferencijalnim zaključivanjem u društvenim istraživanjima. 5. Povezivanje primjene statističkih postupaka i metodoloških istraživačkih procedura u društvenim istraživanjima. 6. Upoznavanjem s radom u SPSS-u.
Literatura
Obvezna

Petz, B., Kolesarić, V. i Ivanec, D. (2012). Petzova statistika: Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap

Dopunska

Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 
 
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
2. Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave

 

 
 
Način polaganja ispita

1. Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti
2. Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)

 
 
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

 

1.       Nastavne aktivnosti – 70%:

a)      4 kolokvija – 4×15 = 60 %

b)      Rad na vježbama = 10 %

 

2.       Završni pismeni ispit – 30%

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova

vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova

dobar (3) – 65 do 79,9% bodova

dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova

nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.68 0
Kolokvij-međuispit 3.36 60
Rad na vježbama 0.56 10
Ukupno tijekom nastave 5.6 70
Završni ispit 2.4 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 8 100
Datumi kolokvija 7. i 15. terminu nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje. Što je statistika? Osnovni statistički pojmovi. Uvod u mjerenje, vrste mjernih skala, vrste varijabli
2. Frekvencije i grupiranje rezultata. Indeksi, postoci i proporcije.
3. Grafičko prikazivanje raspodjele rezultata mjerenja.
4. Mjere središnje tendencije – aritmetička sredina, mod i medijan.
5. Mjere varijabilnosti rezultata.
6. Normalna raspodjela i druge važne raspodjele u društvenim znanostima.
7. 1. kolokvij
8. Uvod u statističko zaključivanje (inferencijalnu statistiku), vrste uzoraka i zaključivanje o parametrima populacije na temelju uzorka.
9. Uvod u testiranje hipoteza (1): testiranje značajnosti razlike aritmetičke sredine i neke zadane vrijednosti (one sample t-test).
10. Uvod u testiranje hipoteza (2): testiranje značajnosti razlike aritmetičkih sredina dva uzorka.
11. Bivarijatna korelacija. Koeficijent multiple korelacije i koeficijent parcijalne korelacije.
12. Regresijska analiza.
13. HI-kvadrat (Goodness of fit test i tablica kontingencije).
14. Neparametrijski testovi - dva nezavisna uzorka.
15. 2. kolokvij
Vježbe
Tjedan Tema
1. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
2. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
3. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
4. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
5. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
6. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
7. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
8. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
9. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
10. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
11. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
12. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
13. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
14. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.
15. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi.