Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta INFERENCIJALNA STATISTIKA
Kratica predmeta PSIP3-5 Šifra predmeta 97901
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 5
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Vježbe 45
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Dražen Domijan
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail drazen.domijan@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Dragan Glavaš
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Poslijedoktorand
Kontakt e-mail dragan.glavas@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi predmeta: Upoznavanje s postavkama i racionalom statističkog zaključivanja s uzorka na populaciju. Usvajanje parametrijskih i neparametrijskih postupaka testiranja razlika i povezanosti među slučajnim varijablama. Ovladavanje računalnim programima predviđenim za korištenje inferencijalne statistike u praksi.

Sadržaj predmeta: Uvod u statističko zaključivanje, vrste uzoraka i zaključivanje o parametrima populacije na temelju uzorka.  Teorijske raspodjele važnih statistika  – prikaz, svojstva i stupnjevi slobode. Uvod u testiranje hipoteza, problem homogenosti varijance i testovi razlika između aritmetičkih sredina dva nezavisna uzoraka. Model zavisnih uzoraka i testiranje razlika između aritmetičkih sredina dvaju zavisnih uzorka. Testiranje razlika među proporcijama. Tipovi grešaka u statističkom testiranju razlika i računanje statističke snage testa. Testiranje značajnosti različitih koeficijenata korelacije i testiranje razlike između  dvaju koeficijenata korelacije. Neparametrijska statistika i hi-kvadrat test. Neparametrijski testovi razlika između dvaju nezavisnih uzoraka. Neparametrijski testovi razlika između dvaju zavisnih uzoraka. Neparametrijski testovi razlika između više uzoraka (zavisnih i nezavisnih).

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Razlučiti statističko zaključivanje od opisivanja; Razlikovati teorijske raspodjele važnih statistika; Testirati razliku između dva nezavisna uzorka i dva i više zavisnih uzoraka; Testirati razliku između proporcija; Zaključiti o statističkoj značajnosti razlike, povezanosti i razlike dvaju koeficijenata korelacije; Razlikovati parametrijske od neparametrijskih statističkih postupaka; Provesti naučene statističke postupke u statističkom paketu (softveru)
Literatura
Obvezna
 • Petz, B. (1997). Osnove statistike za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Petz, B., Kolesarić, V. i Ivanec, D. (2012). Petzova statistika: Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap
 • Howell, D.C. (1998). Statistical Methods for Psychology. Belnout, CA: Duxbury Press.
 • Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska
 • Pavlić, I. (1970). Statistička teorija i primjena. Zagreb: Tehnička knjiga.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
 • Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 70% nastave)
 • Stjecanje minimalno 35% bodova (od ukupno 100 bodova) tijekom nastave
Način polaganja ispita
 • Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz nastavne aktivnosti 
 • Završni pismeni ispit (minimum za prolaz na pismenom ispitu je 50% točne riješenosti)
Način ocjenjivanja

Način stjecanja bodova:

1. Nastavne aktivnosti – 70% ocjene:

 • 2 kolokvija – 2×28 = 56%
 • rad na vježbama – 14 %

2. Završni ispit – 30% ocjene

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

 • izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
 • vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
 • dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
 • dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
 • nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.9 0
Kolokvij-međuispit 0.87 28
Kolokvij-međuispit 0.87 28
Računalni program 0.43 14
Ukupno tijekom nastave 4.07 70
Završni ispit 0.93 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 5 100
Datumi kolokvija 5. i 12. termin nastave
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Testiranje razlika među proporcijama
2. Tipovi grešaka u statističkom testiranju razlika i računanje statističke snage testa
3. Neparametrijska statistika i hi-kvadrat test
4. Neparametrijska statistika i hi-kvadrat test (2. dio)
5. Kolokvij 1
6. Neparametrijski testovi razlika između dvaju nezavisnih uzoraka
7. Neparametrijski testovi razlika između dvaju zavisnih uzoraka
8. Neparametrijski testovi razlika između više uzoraka (zavisnih i nezavisnih)
9. Koeficijent korelacije
10. Testiranje značajnosti različitih koeficijenata korelacije i testiranje razlike između dvaju koeficijenata korelacije
11. Regresija i predviđanje
12. Kolokvij 2
13. Efikasnost prognoze i rezidualni varijabilitet
14. Koeficijent multiple korelacije i koeficijent parcijalne korelacije
15. Koeficijenti korelacije na ordinalnim varijablama
Vježbe
Tjedan Tema
1. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
2. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
3. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
4. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
5. Kolokvij 1
6. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
7. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
8. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
9. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
10. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
11. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
12. Kolokvij 2
13. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
14. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi
15. Zadaci na temu predavanja. Korištenje računalne učionice (SPSS statističkog programa) po potrebi