Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Infektologija
Kratica predmeta SP3-3 I Šifra predmeta 171650
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 1
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Alemka Markotić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail alemka.markotic@gmail.com Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Nicola Petrosillo
Akademski stupanj/naziv Doktor znanosti Zvanje Redoviti profesor
Kontakt e-mail Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski/Engleski
Opis
predmeta

Studenti studija sestrinstva upoznat će se načelima nastanka i prijenosa zaraznih bolesti, te će im se prenijeti temeljno znanje iz područja opće i specijalne infektologije.  Studenti će se upoznati i s ulogom medicinske sestre u prepoznavanju pojave specifičnih simptoma zaraznih bolesti, a u tijeku provedbe zdravstvene njege infektoloških bolesnika. Studenti će se upoznati i s ulogom medicinske sestre u edukaciji i prevenciji daljnjeg širenja zaraznih bolesti na primarnoj, sekundarnoj i tercijalnoj razini zdravstvene zaštite.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će: - primijeniti temeljna načela nastanka i prijenosa zaraznih bolesti; - objasniti patogenezu nastanka zaraznih bolesti; - prepoznati kliničku sliku i tijek zaraznih bolesti; - integrirati temeljno znanje pri provedbi ordiniranih postupaka od liječnika, a pri dijagnostičkim i terapijskim postupcima; - integrirati mjere prevencije širenja zaraznih bolesti u procesu svakidašnjeg rada; - integrirati mjere prevencije širenja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u procesu svakidašnjeg rada; - planirati provedbu zdravstvene njege u infektoloških bolesnika primjenjujući temeljna načela prijenosa zaraznih bolesti; - integrirati temeljno znanje u prepoznavanju pojavnosti zarazne bolesti, a sukladno kompentencijama medicinskih sestara prvostupnica sestrinstva u procesu rada, na svim razinama zdravstvene zaštite (primarne, sekundarne i tercijarne razine); - argumentirati mišljenje u procesu rada pri sumnji na zaraznu bolest, a prilikom asistiranja liječniku u pregledu bolesnika u hitnom prijmu te prilikom prikupljanja podataka iz područja anamneze i fizikalnog pregleda u propisanoj sestrinskoj dokumentaciji.
Literatura
Obvezna

1. Kuzman I., Schonwald S.: Infektologija za medicinske sestre, Medicinska naklada, Zagreb 2000.
2. Beus I., Škerk V.: Infektologija za stomatologe, Graphis, Zagreb 2002.
3. Damani, N.: Priručnik o prevenciji i kontroli infekcija, 2015. (prijevod trećeg izdanja) Medicinska naklada, 2015.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave (prisutnost na najmanje 60% nastave).
2. Manja opterećenja aktivnom nastavom nadoknađuju se većim opterećenjem ostalim obvezama prema uputama nastavnika.

Način polaganja ispita

Vrednovanje studentskog rada kroz završni ispit (pismeni)

Način ocjenjivanja

Vrednovanjem studentskog rada dolazi se do ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.3 0
Samostalni rad 0.1 0
Ukupno tijekom nastave 0.4 0
Završni ispit 0.6 100
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 1 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Opća infektologija: imunologija, imunoprofilaksa, načela antimikrobne terapije i kemoprofilaksa
2. Specijalna infektologija: crijevne zarazne bolesti, akutne bakterijske i virusne infekcije dišnih puteva
3. Specijalna infektologija: virusni hepatitisi, virusni i gnojni meningitisi, osipne zarazne bolesti
4. Specijalna infektologija: antropozoonoze i bolesti prirodnih žarišta, emergentne zarazne bolesti,
5. Specijalna infektologija: tropske zarazne bolesti i putničke infekcije, HIV/AIDS i sindrom sepse
6. Specijalna infektologija: infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.