Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Hrvatski jezik
Kratica predmeta KOMP1-5 Šifra predmeta 132364
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 3
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Marijana Togonal
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail marijana.togonal@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 627
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj je kolegija Hrvatski jezik stjecanje znanja, vještina i sposobnosti u oblikovanju jezičnih jedinica usklađenih s  pravopisnom normom hrvatskoga standardnoga jezika. Budući da je hrvatski standardni jezik sredstvo iznadnarječnoga i iznadlokalnoga sporazumijevanja, jedna je od zadaća nastave i osvješćivanje potrebe čuvanja i njegovanja HSJ-a i njegovih normi kao kohezijskoga jezičnog elementa. S obzirom na usmjerenost studenata k javnoj komunikaciji, studente će se podučavati kako jezično pravilno oblikovati temeljne javnokomunikacijske tekstove.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Definirati, prepoznati i opisati obilježja hrvatskoga standardnog jezika. 2. Razlučiti standardnojezične pisane inačice od nestandardnojezičnih pisanih inačica. 3. Formulirati i urediti pisani tekst poštujući i primjenjujući pravopisnu normu. 4. Analizirati medijski diskurs s aspekta pravopisne norme.
Literatura
Obvezna

Hrvatski pravopis. (2013). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb

Badurina, L., Marković, I., Mićanović K. (2007). Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska.

Sanda Ham i dr. (2014). Hrvatski jezični savjeti. Školska knjiga: Zagreb.

Hudeček, L., Mihaljević, M., Vukojević, L. (izvr. ur.) (1999). Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb: Pergamena, Školske novine.

 

 

Dopunska

Brozović, D. (2006). Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda. Zagreb: Školska knjiga.

Pranjković, I. (2010). Ogledi o jezičnoj pravilnosti. Zagreb: Disput.

 

 

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 80 % nastave.

2. Stjecanje minimalnoga uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti.

Način polaganja ispita

Kontinuirano vrednovanje studentskoga rada kroz:

1) Nastavne aktivnosti

–  1. kolokvij (pisani) i 2. kolokvij (pisani).

2) Završni ispit (pisani).

Način ocjenjivanja

1. Nastavne aktivnosti – 70%:

a)    1. kolokvij – 35 %
b)    2. kolokvij – 35 %

2.    Završni pisani ispit – 30 %

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskoga rada:

izvrstan (5) – 90 do 100% bodova
vrlo dobar (4) – 80 do 89,9% bodova
dobar (3) – 65 do 79,9% bodova
dovoljan (2) – 50 do 64,9% bodova
nedovoljan (1) – 0 do 49,9 % bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 0.8 0
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Kolokvij-međuispit 0.77 35
Ukupno tijekom nastave 2.34 70
Završni ispit 0.66 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 3 100
Datumi kolokvija 8. i 15. tjedan nastave.
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvodno predavanje: upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama. Hrvatski standardni jezik: obilježja. Norme HSJ-a. Višefunkcionalnost HSJ-a.
2. Kontakti suglasničkih i samoglasničkih fonema.
3. Veliko i malo početno slovo I.
4. Veliko i malo početno slovo II.
5. Interpunkcijski znakovi.
6. Pravopisni znakovi.
7. Međusamoglasničko j.
8. Kolokvij.
9. Sastavljeno i nesastavljeno pisanje.
10. Pisanje riječi iz stranih jezika; strane vlastite imenice.
11. Pisanje riječi iz stranih jezika: sklonidba stranih imena: ostale strane riječi.
12. Pisanje kratica.
13. Primjena pravopisne norme u oblikovanju javnokomunikacijskih tekstova I.
14. Primjena pravopisne norme u oblikovanju javnokomunikacijskih tekstova II.
15. Kolokvij.