Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, Preddiplomski sveučilišni studij povijesti (dvopredmetni) Godina
studija
2.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Hrvatske zemlje: 16. - 18. stoljeće
Kratica predmeta POVP2-3 Šifra predmeta 111938
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Valentina Janković
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail valentina.jankovic@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 676
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Filip Hren
Akademski stupanj/naziv mag. hist. Zvanje Asistent
Kontakt e-mail filip.hren@unicath.hr Telefon +385 (1) 3706 632
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Ciljevi: Upoznati studente s osnovnim društveno–kulturnim fenomenima i procesima u ranonovovjekovnoj Hrvatskoj. Osposobiti ih za kritičko i interpretacijsko razumijevanje predmetnog razdoblja i produbljeno povijesno razmišljanje uopće. U okviru seminarske nastave cilj je osposobiti studente za samostalan rad s referentnom literaturom i manje zahtjevnom izvornom građom, kao i razviti pismene i usmene prezentacijske vještine.
Sadržaj: Uvod u predmet. Periodizacija, ključni pojmovi i teme; Osmanska osvajanja i dolazak Habsburga na ugarsko-hrvatsko prijestolje; Granice hrvatskog povijesnog prostora u ranom novom vijeku; Hrvatsko-Slavonsko Kraljevstvo u 16. i 17. stoljeću – sukobi, mijene, institucije; Vojna krajina – obrambeni sustav i društvene prilike; hrvatske zemlje pod osmanskom vlašću; Mletačka Dalmacija i Istra u ranome novom vijeku; Dubrovačka Republika u ranome novom vijeku; Ranonovovjekovne društvene strukture i gospodarstvo hrvatskih zemalja; Vjerske prilike hrvatskoga ranonovovjekovlja – Crkva, redovi, katolička obnova; Vojno-politički okvir hrvatskog povijesnog prostora u 18. stoljeću; Društvene promjene, prosvjećeni apsolutizam, upravne i gospodarske reforme 18. stoljeća; Kulturno, znanstveno i prosvjetno obzorje hrvatskog ranonovovjekovnog prostora.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
1. Ovladati temeljnim historiografskim pojmovima hrvatske povijest ranoga novog vijeka 2. Prepoznati temeljne političke, društvene i kulturne procese koji su obilježili hrvatsku povijest ranoga novog vijeka 3. Prepoznati hijerarhiju povijesnih čimbenika i razložiti kauzalnost povijesnih procesa 4. Razlikovati posebnosti proizašle iz razjedinjenost hrvatskog prostora u ranom novom vijeku, ali i objedinjavajuće faktore 5. Kritički analizirati i interpretirati izvore, znanstvenu i stručnu literaturu 6. Napisati jasan i strukturiran pismeni rad 7. Održati jasno i strukturirano usmeno izlaganje 8. Aktivno i argumentirano sudjelovati u raspravi 9. Pridržavati se etičkih načela u radu
Literatura
Obvezna

N. Budak, Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku, Zagreb 2007. (odabrana poglavlja); J. Vrandečić, M. Bertoša, Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku, Zagreb 2007. (odabrana poglavlja).

Dopunska

U potrazi za mirom i blagostanjem: hrvatske zemlje u 18. stoljeću (ur. L. Čoralić), Zagreb 2013.

Popis dopunske literature proširit će se dodatnim naslovima u dogovoru s polaznicima predmeta, sukladno odabranim seminarskim temama.

Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita
  1. Redovito pohađanje nastave – prisutnost na najmanje 70% nastave prema studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu;
  2. Uredno izvršene seminarske obveze – pripremljeno izlaganje te predana i prihvaćena pismena verzija seminarskog rada;
  3. Stjecanje minimalnog uspjeha od 35 % tijekom nastave unutar zadanih nastavnih aktivnosti – ostvareno kumulativno.
Način polaganja ispita
  1. Nastavne aktivnosti – seminarske obveze; 1. kolokvij (pismeni) i 2. kolokvij (pismeni);
  2. Završni ispit (usmeni).

 

Način ocjenjivanja

Brojčana ljestvica ocjenjivanja studentskog rada:

dovoljan (2) – 50–64,9%
dobar (3) – 65–79,9%
vrlo dobar (4) – 80–89,9%
izvrstan (5) – 90% i više

Način stjecanja ocjene:

a) Nastavne aktivnosti – 70 % ocjene

  • seminarske obveze – 20%
  • 1. kolokvij – 25%
  • 2. kolokvij – 25%

b) Završni ispit – 30% ocjene (za prolaz je nužno riješiti 50% ispita)

  • usmeni ispit – 30%
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.2 0
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Kolokvij-međuispit 0.7 25
Seminarski rad 0.6 20
Ukupno tijekom nastave 3.2 70
Završni ispit 0.8 30
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija 8. i 14. nastavni termin
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Uvod u predmet. Periodizacija, ključni pojmovi i teme te ciljevi predmeta, literatura i pojašnjenje studentskih obveza
2. Osmanska osvajanja i dolazak Habsburga na ugarsko-hrvatsko prijestolje
3. Granice hrvatskog povijesnog prostora u ranom novom vijeku
4. Hrvatsko-Slavonsko Kraljevstvo u 16. i 17. stoljeću - sukobi, mijene, institucije
5. Vojna krajina - obrambeni sustav i društvene prilike; hrvatske zemlje pod osmanskom vlašću
6. Mletačka Dalmacija i Istra u ranome novom vijeku
7. Dubrovačka Republika u ranome novom vijeku
8. Kolokvij
9. Ranonovovjekovne društvene strukture i gospodarstvo hrvatskih zemalja
10. Vjerske prilike hrvatskoga ranonovovjekovlja - Crkva, redovi, katolička obnova
11. Vojno-politički okvir hrvatskog povijesnog prostora u 18. stoljeću
12. Društvene promjene, prosvjećeni apsolutizam, upravne i gospodarske reforme 18. stoljeća
13. Kulturno, znanstveno i prosvjetno obzorje hrvatskog ranonovovjekovnog prostora
14. Kolokvij
15. Zaključno predavanje
Seminari
Tjedan Tema
1. Uvod u seminar. Upute o načinu rada i predstavljanje tema
2. U obrani domovine – knez Bernardin Frankapan Modruški i njegov Oratio pro Croatia
3. Granice hrvatskog povijesnog prostora u ranom novom vijeku iz pera suvremenih pisaca i kartografa
4. Značaj obitelji Zrinski i Frankapan u kulturnom i gospodarskom životu Hrvatske
5. Iz memoara i spisa ratnih zarobljenika o životu u Osmanskom Carstvu i u kršćanskim zemljama
6. Iz ostavštine suvremenika i zapisa putnika o krajolicima, društvu i svakodnevici ranonovovjekovne Dalmacije
7. Živjeti u Dubrovniku u 16. stoljeću – Nikola Vitov Gučetić i Upravljanje obitelji
8. Kolokvij
9. Trgovci, obrtnici i gospodarenje plemićkim posjedima
10. Oblici pobožnosti i ranonovovjekovna moralno-didaktička proza
11. Iz memoarskih zapisa o načinu življenja u 18. stoljeću - Uspomene Adama grofa Oršića i Annuae Baltazara Adama Krčelića
12. Gospodarski priručnici i prosvjetiteljska literatura
13. Uloga Družbe Isusove u hrvatskoj kulturi, školstvu i znanosti
14. Kolokvij
15. Završni osvrt na seminar