Detaljni izvedbeni plan

Akademska godina 2021. / 2022. Semestar Zimski
Studij Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (izvanredni) Godina
studija
1.

I. OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta Holistički pristupi u palijativnoj skrbi
Kratica predmeta SESD1-2 Šifra predmeta 144249
Status predmeta Obvezni ECTS bodovi 4
Preduvjeti za upis predmeta Nema
Ukupno opterećenje predmeta
Vrsta nastave Ukupno sati
Predavanja 30
Seminari 15
Mjesto i vrijeme održavanja nastave HKS – prema objavljenom rasporedu

II. NASTAVNO OSOBLJE

Nositelj predmeta
Ime i prezime Lidija Fumić Dunkić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail lidija.dunkic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Morana Brkljačić
Akademski stupanj/naziv Doktorica znanosti Zvanje Docent
Kontakt e-mail morana.brkljacic@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Renata Bermanec
Akademski stupanj/naziv Magistra znanosti Zvanje Predavač
Kontakt e-mail renata.bermanec@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu
Suradnici na predmetu
Ime i prezime Matija Rimac
Akademski stupanj/naziv Doktorica medicine Zvanje
Kontakt e-mail matija.rimac@unicath.hr Telefon +385 (1)
Konzultacije Prema objavljenom rasporedu

III. DETALJNI PODACI O PREDMETU

Jezik na kojem se nastava održava Hrvatski
Opis
predmeta

Cilj predmeta je razjasniti koncept palijativne skrbi koji predstavlja pristup kojim se poboljšava kvaliteta života bolesnika suočenih s neizlječivom, uznapredovalom  bolesti te predstavlja ukupnu skrb za pacijenta čija bolest ne reagira na postupke liječenja.

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta
Studenti će: - usvojiti koncept palijativne skrbi, pojmove i definicije u palijativnoj skrbi, - nabrojiti temeljna načela palijativne skrbi, - opisati organizacijski model u RH u skladu s Nacionalnim planom razvoja palijativne skrbi, - usporediti razvoj palijativne medicine i palijativne skrbi u svijetu i u Hrvatskoj, - prepoznati bolesnika s potrebama za palijativnom skrbi, - planirati skrb palijativnog bolesnika poštujući holistički pristup (od prepoznavanja palijativnog bolesnika do procesa žalovanja bližnjih nakon smrti bolesnika) koji uključuje pružanje skrbi bez obzira gdje se bolesnik nalazi: u svom domu, bolnici ili nekoj drugoj ustanovi. - primijeniti vještine rada u timu i organizacijeke vještine koje su potrebne u palijativnoj skrbi
Literatura
Obvezna
  • Fallon M, Hanks G – Abeceda palijativne skrbi, 2. izdanje
  • Lončarek K, Hrvatski zavod za hitnu medicinu – Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb
  • Marđetko R. i sur. Kompetencije medicinske sestre u specijalističkoj palijativnos skrbi. Hrvatska komora medicinskih sestara. Zagreb, 2018.
  • Brkljačić M , Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T. Palijativna medicina, Zagreb: 2013. Sveučilište u Rijeci. Markulin d.o.o. Zaklada (odabrana poglavlja
Dopunska
  • Buckman R. Ne znam što reći – kako pomoći i podržati umiruće, 1. izdanje prema 7. kanadskom izdanju
  • Radbruch L, Payne S: Bijela knjiga o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi. EJPC. 2009; 16(6).
  • Recentni radovi iz znanstvenih i stručnih časopisa.
Način ispitivanja i ocjenjivanja
Polaže seDa Isključivo kontinuirano praćenje nastaveNe Ulazi u prosjekDa
Preduvjeti za dobivanje
potpisa i polaganje
završnog ispita

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u radu izvršavanjem postavljenih zadataka na nastavi i izvan nje kroz sudjelovanje u raspravama i u obliku pismenih sažetaka seminarskih tema i pisanja seminarskoga rada

Način polaganja ispita

Ocjena iz predmeta se sastoji od:

– nastavnih aktivnosti (kontinuirana provjera znanja, seminar, vježbe) i završnog ispita sukladno Pravilniku o studijima i studiranju.

Način ocjenjivanja

Kontinuirano vrednovanje studentskog rada kroz:

  1. Nastavne aktivnosti: seminarski radovi (70%)
  2. Završni ispit (pismeni) (30%)

Kontinuiranim vrednovanjem studentskog rada dolazi se do
ukupne ocjene:
dovoljan (2) 50-64% bodova
dobar (3) 65-79% bodova
vrlo dobar (4) 80-89% bodova
izvrstan (5) 90% i više bodova

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava za prijenos bodova
VRSTA AKTIVNOSTI ECTS bodovi - koeficijent
opterećenja studenata
UDIO
OCJENE

(%)
Pohađanje nastave 1.1 0
Samostalni rad 0.2 0
Seminarski rad 0.8 30
Ukupno tijekom nastave 2.1 30
Završni ispit 1.9 70
UKUPNO BODOVA (nastava+zav.ispit) 4 100
Datumi kolokvija
Datumi ispitnih rokova Prema objavljenom rasporedu

IV. TJEDNI PLAN NASTAVE

Predavanja
Tjedan Tema
1. Koncept palijativne skrbi: Pojmovi i definicije u palijativnoj skrbi, Temeljna načela palijativne skrbi
2. Organizacija palijativne skrbi: Temeljni organizacijski oblici palijativne skrbi
3. Zakonska regulativa i strateški plan razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj
4. Uloga medicinske sestre u organizaciji i pružanju palijativne skrbi
5. Komunikacija u palijativnoj skrbi
6. Timski rad u palijativnoj skrbi
7. Ustroj i uloge članova multidisciplinarnog tima palijativne skrbi
8. Etika u palijativnoj skrbi
9. Fizički simptomi
10. Uloga i potrebe neformalnih pružatelja skrbi/obitelji
11. Duhovnost u palijativnoj skrbi
12. Psihosocijalna skrb u palijativnoj skrbi
13. Briga o onima koji brinu
14. Žalovanje
15. Volonoteri u palijativnoj skrbi